Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Služba Skupštine

Odluka o obrazovanju Službe Skupštine

Odluka o  izmjeni  i dopunama Odluke o obrazovanju Službe Skupštine

Služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine Glavnog grada - Podgorice, radnih tijela Skupštine, odbornika u Skupštini, Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija, Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada, Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Glavnog grada - Podgorice i određene poslove za klubove odbornika.

Služba Skupštine naročito:

 • priprema propise kojima se uređuje način rada Skupštine, način ostvarivanja prava i dužnosti odbornika;
 • učestvuje u pripremi i organizovanju sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, obrađuje izvještaje i zapisnike sa sjednica radnih tijela Skupštine; vrši prepis tonskog snimka sjednice Skupštine i stara se o čuvanju prepisa; izrađuje zapisnik sa sjednice Skupštine; vrši obradu odluka, zaključaka i drugih akata koje donosi Skupština i čuva izvornike ovih akata;
 • vrši stručne i druge poslove za potrebe predsjednika i sekretara Skupštine;
 • vrši stručne i druge poslove za potrebe Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija, Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada;
 • vrši stručne i druge poslove za potrebe Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Glavnog grada - Podgorice;
 • priprema program rada Skupštine za kalendarsku godinu u skladu sa Poslovnikom i stara se o njegovom izvršenju; prati realizaciju zaključaka Skupštine i radi izvještaj o realizaciji tih zaključaka; izrađuje informativne i druge materijale iz djelokruga svoga rada;
 • organizuje održavanje sastanaka predsjednika Skupštine sa predsjednicima klubova odbornika, u pripremi sjednica Skupštine;
 • upućuje saziv sa materijalom za sjednicu Skupštine odbornicima, Gradonačelniku Glavnog grada, Glavnom administratoru, starješinama organa uprave, rukovodiocima javnih i drugih službi čiji je osnivač Skupština Glavnog grada, predsjedniku Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, predstavniku nevladinih organizacija, medijima i drugim zainteresovanim subjektima;
 • sprovodi postupak pozivanja nevladinih organizacija za prijavljivanje učešća na sjednicama Skupštine;
 • obezbjeđuje uslove potrebne za ostvarivanje funkcije odbornika, i to: pruža pomoć odborniku u izradi predloga koje podnosi Skupštini i radnom tijelu i pomaže u vršenju drugih poslova koje joj povjeri radno tijelo ili Skupština; obezbjeđuje korišćenje potrebne dokumentacije za pitanja koja su na dnevnom redu Skupštine i radnog tijela i za ostvarivanje odborničke funkcije; daje stručna objašnjenja o pojedinim problemima na koje nailaze u toku rada Skupštine;
 • vrši stručne i administrativne poslove u vezi sa ustanovljavanjem javnih priznanja Glavnog grada (proglašenje počasnim građaninom, Nagrada ″19. decembar″, ostale nagrade), odnosno obezbjeđuje rad Žirija za dodjelu Nagrade ″19. decembar″, Komisije za dodjelu Studentske nagrade (izrađuje poslovnike o radu, odluke o dobitnicima tih nagrada i dr.) i obezbjeđuje rad drugih komisija koje obrazuje Skupština;
 • izrađuje registar propisa koje donosi Skupština; stara se o izradi i čuvanju izvornika (etalon) simbola Glavnog grada; obezbjeđuje materijale i organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu Skupštine; čuva i daje na korišćenje informativno-dokumentacione podatke i druge materijale koji su nastali u vezi sa radom Skupštine;
 • uređuje tekstove usvojenih akata sa sjednica Skupštine i stara se o njihovom objavljivanju u ″Službenom listu CG-opštinski propisi″ i na sajtu Skupštine Glavnog grada;
 • vodi evidencije o radu Skupštine i odbornika, i to: o prisustvu odbornika na sjednicama Skupštine, o prisustvu sjednicama radnih tijela, odsustvu sa sjednica Skupštine i radnih tijela, broju datih predloga ili inicijativa, broju prihvaćenih i neprihvaćenih predloga, broju diskusija na sjednicama, broju postavljenih odborničkih pitanja, trajanju zasijedanja, broju i trajanju sjednica radnih tijela, u skladu sa Poslovnikom Skupštine;
 • vodi evidencije o: strukturi odbornika u Skupštini Glavnog grada; popuni upražnjenih odborničkih mjesta; konstituisanim klubovima odbornika; održanim sjednicama; dnevnim redovima sjednica; članovima odbora direktora i drugih organa upravljanja javnih službi čiji je osnivač Glavni grad, a koje imenuje Skupština Glavnog grada; dobitnicima Nagrade ″19. decembar″; dobitnicima Studentske nagrade Glavnog grada;
 • priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa iz djelokruga Skupštine i učestvuje u postupku pripremanja izjašnjenja drugih organa lokalne uprave;
 • priprema zahtjeve za planiranje sredstava u Budžetu za potrebe rada Skupštine i Službe Skupštine;
 • odobrava isplate troškova po osnovu rada Skupštine, odbornika i Službe; 
 • vodi upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa lokalnih funkcionera (gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, predsjednik Skupštine, glavni administrator i sekretar) i službenika i namještenika u Službi Skupštine;
 • obavlja druge administrativno-tehničke poslove za Skupštinu i radna tijela Skupštine;
 • vrši i druge stručne i administrativne poslove po zahtjevu Skupštine, predsjednika i sekretara Skupštine.