Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
02/03/2018

XXVI sjednica: 16. mart 2018. godine

1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu;

2. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

3. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

Zaključak Vlade o davanju saglasnosti na Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

4. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;
5. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Zagorič 5”;
6. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Dahna 2”;
7. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Stambena zajednica VI - Kruševac - dio”;

Saglasnost Ministarstva održivog razvoja na Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Stambena zajednica VI - Kruševac – dio

8. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;

Mišljenje gradonačelnika na Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom vodosnadbdijevanju na teritoriji Glavnog grada

9. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2018.godini;
10. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava raspolaganja građevinskim zemljištem Vladi Crne Gore - Ministarstvu pravde;

11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu DUP-a „Pobrežje Zona G“ - Izmjene i dopune;

Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi  dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u  zahvatu DUP-a „Pobrežje Zona G“ - Izmjene i dopune

12. Predlog odluke o vraćanju prava raspolaganja Vladi Crne Gore na zemljištu iz l.n.br.654 KO Podgorica II;

13. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Dajbabe - Zelenika - dio planske zone 11“ - Izmjene i dopune;
14. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu Rs.br.34/16;
15. Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca u Skupštini Glavnog grada-Podgorice;
16. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o radnom vremenu;
17. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica;
18. Predlog izmjena Programa podizanja spomen obilježja za 2017. godinu;
19. Predlog odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika Francu Prešernu;
20. Predlog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Glavnog grada za 2018. godinu;
21. Informacija o učešću Glavnog grada - Podgorice u regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (RELOAD);
22. Informacija o zaključenim ugovorima na osnovu odluke Skupštine o zaduženju Glavnog grada;
23. Izbor i imenovanja.

Izvještaj Izborne komisije Glavnog grada o popuni upražnjenog odborničkog mjesta

 

Dopuna materijali po hitnom postupku:

1.  Predlog odluke o davanju sagasnosti na Cjenovnik usluga na gradskim bazenima u kompleksu SC ” Morača” 

2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada-Podgorice

 Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada-Podgorice

Amandmani: