Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
07/12/2017

XXV sjednica: 21. decembar 2017. godine

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu;
 2. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2018.godinu;
 3. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 4. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;
 5. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije “Doljani”;
 6. Predlog odluke o donošenju DUP-a “Murtovina 2”
 7. Predlog odluke o proglašenju spomenika prirode “Kanjon Cijevne”;
 8. Predlog programa poboljšanja energetske efikasnosti Glavnog grada Podgorice, za period 2018-2020.godine, sa Planom mjera poboljšanja energetske efikasnosti za 2018.godinu;
 9. Predlog akcionog plana održivog razvoja za Glavni grad Podgoricu;
 10. Predlog akcionog plana biodiverziteta Glavnog grada Podgorice;
 11. Predlog odluke o razmjeni zemljišta između Glavnog grada – Podgorice i Jevrejske zajednice Crne Gore;
 12.  Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Konik – Stari aerodrom III“ – Izmjene i dopune u Podgorici;
 13. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP–a „Gornja Gorica 1“ –Izmjene i dopune;
 14. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Konik - Stari aerodrom“ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 15. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 2090/1093  u zahvatuDUP–a “Konik–Stari aerodrom“ – Izmjene i dopune;
 16. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje – zona G“ u Podgorici;
 17. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 53, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Servisno – skladišna zona“ – izmjene i dopune, blok „13“;
 18. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 7, u zahvatu Urbanističkog projekta „Industrijska zona – dio planske zone 12.5“ u Podgorici;
 19.  Predlog odluke o pribavljanju građevinskog zemljišta radi dokompletiranja urbanističkih parcela broj 24 i 25 u zahvatu DUP-a „Dajbabe Zelenika – dio planske zone 11“ – izmjene i dopune u Podgorici;
 20. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice;
 21. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju;
 22. Predlog odluke o davanju saglasnosti za povlačenje tužbi podnijetih Upravnom sudu Crne Gore poslovnih oznaka U.br. 1689/17 i U.br. 9901/17;
 23. Predlog odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada; 
 24. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica;
 25. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica;
 26. Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za eksploataciju deponijskog bio gasa za proizvodnju električne energije na deponiji “Livade” u Podgorici, sa Predlogom odluke o donošenju koncesionog akta;
 27. Program rada „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 28. Program rada „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 29. Program rada „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada ;
 30. Program rada „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada ;
 31. Program rada „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 32. Program rada „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 33. Program rada „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa  Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 34. Program rada „Parking servis“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 35. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 36. Program rada „Putevi“ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 37. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 38. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 39. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Zeta“  Golubovci za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 40. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Malesija“  Tuzi za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 41. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 42. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 43. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 44. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 45. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 46. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 47. Predlog operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Glavni grad – Podgoricu za 2018.godinu;
 48. Izvještaj o realizaciji sredstava budžeta Glavnog grada opredijeljenih za nevladine organizacije po XX javnom konkursu raspisanom u 2016. godini;
 49. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada – Podgorice u 2017.godini,
 50. Izbor i imenovanja.

 

 

 Dopuna po hitnom postupku:

Amandman: