Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
27/06/2017

XXIII sjednica: 28.jul 2017. godine

 1. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana “Blok 5-dio” (broj 01-030/112-1723 iz decembra 2012. godine).
 2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glavnog grada;
 3. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada – Podgorice za period januar-jun 2017.godine;
 4. Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta ”Sportsko-rekreativni kompleks Balabani”;
 5. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Dahna 1”;
 6. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Cijevna 2”;
 7. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Stambena zajednica VI Kruševac - zone 2, 3 i 4”, izmjene i dopune;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme na dijelu kat.parcele broj 401 KO Cvarin;
 9. Predlog odluke o razmjeni zemljišta između Glavnog grada – Podgorice i Stambene zadruge zdravstvenih radnika Crne Gore »Zdravstvo«;
 10. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta koje čini urbanističku parcelu “H”, Zona “VII”, u zahvatu DUP–a „Konik–Sanacioni plan“ –Izmjene i dopune;
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje aneksa Ugovora sa privrednim društvom „Zetagradnja“ d.o.o. Podgorica;
 12. Predlog odluke o izmjeni Odluke o pečatima;
 13. Izmjene Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Glavnog grada – Podgorica;
 14. Predlog odluke o dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
 15. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o završnom računu Finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2016.godinu;
 16. Izvještaj o sprovođenju lokalnog plana upravljanja otpadom u Glavnom gradu za 2016.godinu;
 17. Informacija o izdatim saglasnostima Vladi Crne Gore – Ministarstvu saobraćaja i pomorstva da radove neophodne za izgradnju autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac - Uvač - Mateševo, mogu izvoditi na nepokretnostima na kojima svojinska ovlašćenja vrši Glavni grad – Podgorica;
 18. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana  za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu–Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 19. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 20. Informacijao prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 21. Izbor i imenovanja.

 

 Predlozi po hitnom postupku:

Dopuna:

 

  Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta