Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
29/05/2017

XXII sjednica: 12.jun 2017. godine

 1. Predlog odluke o  poništenju Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o dokapitalizaciji društva “Novi duvanski kombinat” AD Podgorica i Ugovor o upravljanju privrednim društvom “Novi duvanski kombinat” AD Podgorica;
 2. Predlog odluke o pretvaranju nenovčanog uloga Glavnog grada u trajni ulog u AD “Novi Duvanski  kombinat” Podgorica;
 3. Predlog rješenja o razrješenju članova Odbora direktora D.O.O.“Vodovod i kanalizacija“-Podgorica;
 4. Predlog odluke o izmjenama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija;
 5. Predlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 6. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti;
 7. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada;
 8. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Glavnog grada – Podgorice;
 9. Predlog izmjena Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika;
 10. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o varijabilnom dijelu zarade;
 11. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Donja Gorica“ – Izmjene i dopune za koridor cetinjskog puta i južne obilaznice;
 12. Predlog  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada  Podgorice;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto – taksi prevozu;
 14. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 15. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 16. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice 2012.- 2017. godine, za 2016.godinu;
 17. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu Podgorici u 2017. godini;
 18. Izbor i imenovanja.