Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
28/03/2017

XX sjednica: 11.april 2017. godine

 1. Predlog odluke o izmjenama  i dopunama Statuta Glavnog grada;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada–Podgorice, sa jedne strane i privrednih društva „Uniprom“d.o.o.Nikšić i „Uniprom KAP“d.o.o. Podgorica sa druge strane, za potrebe izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici;
 3. Izvještaj o radu Gradonačelnika Glavnog grada i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2016. godinu;
 4. Predlog odluke  o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 5. Predlog odluke o vraćanju na raspolaganje Crnoj Gori zemljišta za potrebe izgradnje autoputa BAR – BOLJARE;
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju autoputa BAR – BOLJARE na nepokretnosti na kojima svojinska ovlašćenja vrši Glavni grad Podgorica;
 7. Predlog odluke o učešću Glavnog grada Podgorice u zajedničkoj izgradnji objekta centralne djelatnosti - tržnice u zahvatu DUP-a “Prvoborac”- Izmjene i dopune u Podgorici;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti za brisanje zabilježbe »rok izgradnje 3 godine« upisane u listu nepokretnosti br. 4873 KO Podgorica II;
 9. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP–a „Prvi maj“ –Izmjene i dopune u Podgorici;
 10. Predlog odluke o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 11. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Balijače – Mojanovići – dio A“ u Podgorici;
 12. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“ u Podgorici;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica;
 15. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada   u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica,
 16. Izbor i imenovanja.


Ostavka odbornice i Izvještaj izborne komisije


Predlog odbornika Luke Rakčevića da se u dnevni red uvrsti Odluka o davanju saglasnosti za međusobno razgraničenje zemljišta između Glavnog grada Podgorica i Kombinata Aluminijuma