Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Sekretar

            Sekretar: Veselin Vukčević
                         dipl.pravnik

            Adresa : Njegoševa ulica 20
            Telefon : +382 20 665 070
                          +382 20 665 069
                          +382 20 482 030
                          +382 20 482 033
            E-mail : veselin.vukcevic@podgorica.me


Biografija Sekretara:

Veselin Vukčević je rođen 15.09.1967. godine u Podgorici.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici 1992. godine. Radni angažman je počeo u Direkciji javnih prihoda, gdje je radio do 1995. godine, a nakon toga u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, kao samostalni savjetnik, a kasnije i načelnik Odjeljenja za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Dužnost pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i javne uprave za oblast državne uprave obavljao je od jula 2010. godine do septembra 2013. godine, kad je postavljen za Generalnog direktora Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Tokom mandata na ovoj dužnosti rukovodio je i neposredno učestvovao u pripremi brojnih strateških dokumenata iz oblasti državne uprave i lokalne samouprave i njihovoj realizaciji. Član je nekoliko radnih i savjetodavnih tijela koje je u cilju praćenja reforme državne uprave i lokalne samouprave obrazovala Vlada, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Savjet za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatorne i strukturne reforme.
Na sjednici od 19. septembra 2014. godine, imenovan je na funkciju sekretara Skupštine Glavnog grada.

Sekretar Skupštine:

  • organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela;
  • priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela;
  • stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta, Poslovnika Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;
  • organizuje i rukovodi Službom Skupštine;
  • stara se da odluke i drugi akti, programi i informativni materijali budu pripremljeni u skladu sa Programom rada Skupštine;
  • odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma, obradu akata Skupštine i njihovu distribuciju i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine;
  • pomaže predsjedniku Skupštine u radu;
  • priprema zahtjev za planiranje sredstava u Budžetu za potrebe rada Skupštine i Službe Skupštine;
  • odobrava isplatu troškova po osnovu rada Skupštine, radnih tijela, odbornika i Službe Skupštine,
  • vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovnikom.