Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Radna tijela

Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine Glavnog grada Podgorice

Skupština Glavnog grada Podgorice ima stalna i povremena radna tijela.

STALNA RADNA TIJELA

ODBORI Skupštine su :

1. Odbor za Statut i propise
2. Odbor za izbor i imenovanja
3. Odbor za finansije, privredu i razvoj
4. Odbor za planiranje i uredjenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne   sredine
5. Odbor za društvene djelatnosti, međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odbor za Statut i propise

Odbor za Statut i propise ima predsjednika i osam članova.
Članovi Odbora imenuju se, po pravilu, iz reda diplomiranih pravnika.

Odbor za Statut i propise :

 • razmatra predloge propisa i drugih opštih akata koje donosi Skupština sa stanovišta njihove uskladjenosti sa zakonom i drugim propisima; 
 • utvrduje predlog za autentično tumačenje odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština;
 • razmatra akte o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih propisa i u ime Skupštine daje mišljenje, odnosno
 • odgovore Ustavnom sudu u postupku za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluka i drugih akata Skupštine; 
 • predlaže Skupštini pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ustavnosti ili zakonitosti drugih propisa, kao i donošenje odluke ili
 • drugog propisa u slučaju kada Skupština ili drugi nadležni organ Glavnog grada nije donio propis za izvršenje odredaba zakona; 
 • razmatra opšte akte javnih službi ciji je osnivač Glavni grad u dijelu koji se tiče ostvarivanja javnog interesa, na koje odredbe saglasnost daje  Skupština;
 • razmatra pitanja ostvarivanja sistema lokalne samouprave i učešća gradjana u ostvarivanju lokalne samouprave; 
 • razmatra izvještaj Gradonačelnika o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave; 
 • utvrdjuje listu kandidata za izbor Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; 
 • razmatra predloge Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave; 
 • utvrdjuje prečišćeni tekst odluka i drugih opštih akata Skupštine po ovlašćenju Skupštine; 
 • stara se o jedinstvenoj pravno-tehničkoj obradi akata i vrši i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem sistema lokalne samouprave.
     Predsjednik
     MOMČILO VUJOŠEVIĆ
 

     Članovi:

 1. ĐORĐINA LAKIĆ
 2. MARIJA ĐURIČKOVIĆ GOJČEVIĆ
 3. doc. dr SNEŽANA PANTOVIĆ
 4. dr NEDŽAD DREŠEVIĆ
 5. BRANKA BEŠOVIĆ 
 6. RADOŠ ZEČEVIĆ
 7. ČEL ISMAILISUFI
 8. DRAGAN IVANOVIĆ

 
Odbor za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i osam članova.
Odbor za izbor i imenovanja:

 • podnosi Skupštini predlog za izbor, imenovanja i razrješenja lica koja bira ili imenuje Skupština, osim predloga koje u skladu sa propisima
  podnose drugi ovlašćeni predlagači;
 • podnosi predlog o davanju saglasnosti na imenovanje i razrješenje lica za koja saglasnost daje Skupština;
 • predlaže akte kojima se ureduju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i lokalnih funkcionera;
 • donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima lokalnih funkcionera;
 • sprovodi postupak za proglašenje počasnim gradjaninom Glavnog grada;
 • daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Skupštine i vrši druge poslove u skladu sa Statutom, drugim
  propisima i odlukom.

     Predsjednica
    ĐORĐINA LAKIĆ

     Članovi:

 1. dr NERMIN ABDIĆ 
 2. mr AET SALH
 3. DRAŠKO VUČINIĆ 
 4. doc. dr BRANKA BOŠNJAK
 5. ALEKSANDAR SEKULIĆ
 6. BORIS PEJOVIĆ
 7. MITAR VUKOVIĆ

 
Odbor za finansije, privredu i razvoj

Odbor za finansije, privredu i razvoj ima predsjednika i osam članova.

Odbor za finansije, privredu i razvoj :

 • razmatra predlog odluke o budžetu, predlog završnog računa budžeta i akte o realizaciji budžeta, predloge odluka kojima se utvrduju lokalni javni prihodi-porezi, prirezi, takse i naknade;
 • pitanja koja se odnose na zaduživanje, uzimanje zajmova i davanje garancija;
 • razmatra planove i programe razvoja Glavnog grada i pitanja od značaja za razvoj privrede i poljoprivrede i razvoj preduzetništva;
 • predloge za utvrdjivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe lokalne samouprave;
 • razmatra plan kapitalnih poboljšanja i višegodišnji investicioni plan i akte kojima se predlaže utvrdjivanje investicione politike;
 • razmatra izvještaj Gradonačelnika o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ovih oblasti i vrši druge poslove utvrdene
  Statutom i drugim propisima.

     Predsjednik
     DRAŠKO VUČINIC

     Članovi:

 1. mr JOVAN RABRENOVIĆ
 2. SUZANA RAIČEVIĆ-BAKIĆ
 3. mr VLADIMIR RAJČIĆ
 4. NENAD VUJOŠEVIĆ
 5. VOJIN VULETIĆ
 6. ČEL ISMAILISUFI
 7. NIKOLA BAJČETIĆ
 8. ZDENKA POPOVIĆ

 
Odbor za planiranje i uredjenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne sredine

Odbor za planiranje i uredjenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu zivotne sredine ima predsjednika i osam članova.

Odbor za planiranje i uredjenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne sredine:

 • razmatra predloge odluke i drugih opštih akat i druga pitanja iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja, prostorne i urbanističke planove i
  njihovo sprovodjenje, razvojne programe u ovoj oblasti;
 • pitanje uredjenja i korišćenja gradjevinskog zemljišta (srednjoročni i jednogodišnji program);
 • pitanja koja se odnose na osnivanje, funkcionisanje i razvoj javnih službi i ostvarivanje javnog interesa u oblasti komunalnih djelatnosti;
 • pitanja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa;
 • pitanja koja se odnose na korišćenje poslovnih prostora;
 • pitanja kojima se uredjuju stambeni odnosi i razvojne programe u ovoj oblasti;
 • stanje lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju;
 • zaštitu životne sredine;
 • plan zaštite od požara i pitanje zaštite od elementarnih nepogoda i drugih vanrednih dogadjaja;
 • razmatra izvještaj Gradonačelnika o njegovom radu i ostvanvanju funkcija lokalne samouprave u ovim oblastima i vrši druge poslove od značaja za razvoj i unapredjenje ovih djelatnosti.

     Predsjednik
     dr NEBOJŠA KAVARIĆ

     Članovi:

 1. NIKOLA PEŠIĆ
 2. PETAR LJUCĐONAJ
 3. REŠAD ŠABOTIĆ
 4. SPASO POPOVIĆ
 5. MIODRAG BEŠOVIĆ
 6. TATJANA PEROVIĆ
 7. ZORAN LAKUŠIĆ
 8. VLADIMIR ČAĐENOVIĆ

 
Odbor za društvene djelatnosti, međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odbor za društvene djelatnosti, međuopštinsku i međunarodnu saradnju ima predsjednika i osam članova.

Odbor za društvene djelatnosti, međuopštinsku i međunarodnu saradnju:

 • razmatra planove i programe iz oblasti kulture i sporta;
 • pitanja koja se odnose na osnivanje, funkcionisanje i razvoj javnih službi u oblasti kulture, sporta i socijalne i dječje zaštite iz nadleznosti
  Glavnog grada i ostvarivanje javnog interesa u ovim oblastima;
 • razmatra pitanja zaštite kulturnog nasljedja na području Glavnog grada;
 • pitanja koja se odnose na opšte obrazovnu, bibliotečku, izdavačku i arhivsku djelatnost;
 • zapošljavanje;
 • pitanja dodatnih oblika socijalne zaštite i pomoći za lica u stanju socijalne potrebe;
 • društvene brige o djeci i omladini;
 • informisanja lokalnog stanovništva;
 • saradnje sa nevladinim organizacijama;
 • razmatra izvjestaj Gradonačelnika o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ovih oblasti;
 • pitanja meduopštinske saradnje, podnosi predlog Skupštini za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja i o osnivanju meduopštinske zajednice.

     Predsjednik
    MOMČILO VUJOŠEVIĆ

     Članovi:

 1. doc. dr SNEŽANA PANTOVIĆ
 2. NATAŠA GOLUBOVIĆ
 3. NASER KRKANOVIĆ
 4. DUBRAVKA ČAĐENOVIĆ
 5. NATAŠA JEVRIĆ
 6. SLAVIŠA ČUROVIĆ
 7. DRAGUTIN KLIKOVAC
 8. MILICA KALUĐEROVIĆ

 

SAVJETI Skupštine su :

1. Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
2. Savjet za pitanja lica sa invaliditetom
3. Savjet za prevenciju narkomanije
 

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova ima predsjednika i dvanaest članova.

Predsjednik i osam članova imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, a četiri člana iz reda stručnih, naučnih i kulturnih radnika.

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova :

 • pokreće postupak za davanje ili promjenu naziva naselja, ulica i trgova, na osnovu podataka o neimenovanim naseljima, ulicama i trgovima i
  njihovih urbanističkih karakteristika koje dobija od organa lokalne uprave nadležnog za poslove planiranja i uredjenja prostora i na osnovu
  inicijativa gradjana, mjesnih zajednica i drugih zainteresovanih subjekata;
 • pribavlja mišljenje mjesne zajednice na čijem području se nalazi naselje, ulica, odnosno trg kojima se odredjuje naziv, a po potrebi i stručnih, naučnih i kulturnih institucija; predlaže Skupštini davanje ili promjenu naziva naselja, ulica i trgova.
 

     Predsjednica
     ĐORĐINA LAKIĆ

     članovi:

 1. dr NEDŽAD DREŠEVIĆ
 2. dr NERMIN ABDIĆ
 3. doc. dr SNEŽANA PANTOVIĆ
 4. DRAŠKO VUČINIĆ  
 5. VLADIMIR VUJOVIĆ
 6. ALEKSANDAR SEKULIĆ
 7. doc. dr BRANKA  BOŠNJAK
 8. RADOŠ ZEČEVIĆ                                 
 9. HUSEIN CENO TUZOVIĆ
 10. NIKOLA MIJO VUJOŠEVIĆ
 11. dr ĐORĐE  BOROZAN
 12. CVETKO VUKČEVIĆ
   

Savjet za pitanja lica sa invaliditetom

Savjet za pitanja lica sa invaliditetom ima predsjednika i dvanaest članova.

Predsjednik i šest članova imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, jedan član je starješina organa lokalne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja, a pet članova su predstavnici organizacija lica sa invaliditetom: slijepih, paraplegičara, gluvih i nagluvih, civilnih invalida rata i mladih sa hendikepom.

Savjet za pitanja lica sa invaliditetom :

 • razmatra pitanja koja se odnose na stvaranje uslova za organizovano i kvalitetno zalaganje i preduzimanje aktivnosti za pomoć licima sa
  invaliditetom i podizanje standarda u kvalitetu njihovog života i rada, a naročito: na ostvarivanje prava lica sa invaliditetom utvrdenih zakonom i medjunarodno prihvaćenim standardima;
 • da se aktima Skupštine Glavnog grada obezbijede, odnosno da se ukupno poprave uslovi života za ova lica, a posebno u oblastima planiranja i uredjenja prostora, komunalnim oblastima i društvenim djelatnostima;
 • na iniciranje mjera i aktivnosti za unapredjivanje prava lica sa invaliditetom;
 • informisanje javnosti o pravima, mogućnostima i potrebama lica sa invaliditetom;
 • ostvarivanje i drugih prava od značaja za status ovih lica.
   

     predsjednik
     dr NEBOJŠA KAVARIĆ

    članovi:

 1. mr AET SALH
 2. NATAŠA GOLUBOVIĆ
 3. DANIJELA ŠUKOVIĆ
 4. ZDENKA POPOVIĆ
 5. prof. dr GORAN RADONJIĆ
 6. MAJA VUČELIĆ 
 7. IVAN TERZIĆ- sekretar Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje.     
 8. MILUTIN MILAČIĆ - predstavnik Organizacije slijepih 
 9. DEJAN BAŠANOVIĆ - predstavnik Udruženja paraplegičara
 10. DANILO POPOVIĆ – predstavnik Organizacije gluvih i nagluvih
 11. ________________- predstavnik Organizacije civilnih invalida rata
 12. MIROSLAVA-MIMA IVANOVIĆ – predstavnica Udruženja mladih sa hendikepom
 
Savjet za prevenciju narkomanije

Savjet za prevenciju narkomanije ima predsjednika i osam članova.

Predsjednik i četiri člana se imenuju iz reda odbornika u Skupštini, a četiri člana iz reda stručnih i naučnih radnika.

Savjet za prevenciju narkomanije :

 • razmatra predlog srednjoročnog i godišnjeg programa aktivnosti za prevenciju narkomanije i njihovu realizaciju;
 • saradjuje sa nadležnim organima i institucijama u cilju zajedničkog djelovanja na prevenciji i suzbijanju narkomanije;
 • razmatra i druga pitanja od značaja za suzbijanje ove bolesti zavisnosti.
   

    predsjednica 
   doc. dr SNEŽANA PANTOVIĆ

    članovi:

 1. MARIJA ĐURIČKOVIĆ  GOJČEVIĆ
 2. mr VLADIMIR RAJČIĆ
 3. DRAGAN IVANOVIĆ
 4. NIKOLA BAJČETIĆ
 5. dr LJUBINKO KALUĐEROVIĆ
 6. TANJA MANDIĆ
 7. TAMARA MILIĆ
 8. DUŠAN RASPOPOVIĆ

POVREMENA RADNA TIJELA

Komisije, kao povremena radna tijela, obrazuju se za izvršenje odredjenih poslova Skupštine i njihov mandat prestaje izvršenjem posla, odnosno zadatka za koji su obrazovane.