Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

O Skupštini

Skupština je predstavnički organ građana Glavnog grada.

Skupština Glavnog grada ima 59 odbornika.

 

 

 

Poslovi Skupštine

Skupština:

 • donosi Statut;
 • donosi propise i druge opšte akte;
 • donosi planove i programe razvoja Glavnog grada;
 • donosi lokalna planska dokumenta;
 • donosi program uređenja prostora;
 • donosi Budžet i završni račun Budžeta;
 • donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku;
 • uvodi lokalne javne prihode i utvrđuje visinu poreza, taksa i naknada;
 • raspolaže imovinom Glavnog grada;
 • utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;
 • raspisuje referendum za teritoriju Glavnog grada ili za dio teritorije
 • odlučuje o građanskoj inicijativi;
 • odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Glavnog grada;
 • osniva javne službe, organe i organizacije za obavljanje poslova iz okvira nadležnosti Glavnog grada;
 • daje saglasnost na statutarnu odluku gradske skupštine;
 • daje saglasnost na finansijski plan i završni račun finansijskog plana gradske opštine;
 • daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač
 • odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa zakonom;
 • zaključuje sporazum sa Vladom Crne Gore o realizaciji razvojnih i investicionih projekata u oblastima utvrđenim Zakonom;
 • vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika;
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine i gradonačelnika, imenuje sekretara Skupštine i članove radnih i savjetodavnih tijela;
 • podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu;
 • razmatra izvještaj gradonačelnika;
 • razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Glavni grad;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • donosi etički kodeks;,
 • donosi odluku o osnivanju Etičke komisije;
 • daje autentično tumačenje propisa koje donosi;
 • obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti;
 • uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;
 • utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji Glavnog grada, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje;
 • propisuje uslove i način davanja na privremeno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i donosi program privremenog korišćenja gradskog građevinskog zemljišta;
 • propisuje uslove i način izgradnje i postavljanja privremenih objekata;
 • donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe Glavnog grada;
 • odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanja počasnog građanina;
 • propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 • obrazuje Službu za poslove Skupštine;
 • donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
 • donosi odluku o čuvanju, upotrebi i uništavanju pečata;
 • donosi odluku o upotrebi simbola;
 • utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova;
 • donosi program podizanja spomen-obilježja;
 • utvrđuje nazive naselja, ulica i trgova;
 • donosi odluku o komunalnoj policiji;
 • donosi odluku o broju odbornika u Skupštini Glavnog grada i u skupštinama gradskih opština;
 • donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti;
 • imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Glavni grad;
 • daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja i program rada i druge programske akte javnih službi i na imenovanje i razrješenje zamjenika gradonačelnika i glavnog administratora;
 • donosi plan zaštite od požara;
 • podnosi predlog za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa;
 • propisuje prekršaje za povrede propisa Glavnog grada;
 • donosi odluku o naknadi za rad odbornika;
 • donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore;
 • odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja;
 • donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice;
 • pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa;
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.