Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

O Skupštini

Skupština je predstavnički organ građana Glavnog grada.

Skupština Glavnog grada ima 59 odbornika.

Sadašnji saziv Skupštine Glavnog grada konstituisan je na sjednici Skupštine od 24. juna i 19. septembra 2014. godine, nakon sprovedenih izbora koji su održani 25. maja 2014. godine.

Na prvoj sjednici od 24. juna 2014. godine, potvrđeni su mandati odbornika.

Na sjednici od 19. septembra 2014. godine, Skupština Glavnog grada je izabrala dr Đorđa Suhiha, za predsjednika Skupštine Glavnog grada i imenovala Veselina Vukčevića, za sekretara Skupštine.

Na sjednici od 6. oktobra 2014. godine, Skupština Glavnog grada je izabrala Slavoljuba Stijepovića, za gradonačelnika Glavnog grada.

 

 Poslovi Skupštine

Skupština:

 • donosi Statut;
 • donosi propise i druge opšte akte;
 • donosi planove i programe razvoja Glavnog grada;
 • donosi lokalna planska dokumenta;
 • donosi program uređenja prostora;
 • donosi Budžet i završni račun Budžeta;
 • donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku;
 • uvodi lokalne javne prihode i utvrđuje visinu poreza, taksa i naknada;
 • raspolaže imovinom Glavnog grada;
 • utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;
 • raspisuje referendum za teritoriju Glavnog grada ili za dio teritorije
 • odlučuje o građanskoj inicijativi;
 • odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Glavnog grada;
 • osniva javne službe, organe i organizacije za obavljanje poslova iz okvira nadležnosti Glavnog grada;
 • daje saglasnost na statutarnu odluku gradske skupštine;
 • daje saglasnost na finansijski plan i završni račun finansijskog plana gradske opštine;
 • daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač
 • odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa zakonom;
 • zaključuje sporazum sa Vladom Crne Gore o realizaciji razvojnih i investicionih projekata u oblastima utvrđenim Zakonom;
 • vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika;
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine i gradonačelnika, imenuje sekretara Skupštine i članove radnih i savjetodavnih tijela;
 • podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa, kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu;
 • razmatra izvještaj gradonačelnika;
 • razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Glavni grad;
 • donosi Poslovnik o radu;
 • donosi etički kodeks;,
 • donosi odluku o osnivanju Etičke komisije;
 • daje autentično tumačenje propisa koje donosi;
 • obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti;
 • uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;
 • utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji Glavnog grada, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje;
 • propisuje uslove i način davanja na privremeno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i donosi program privremenog korišćenja gradskog građevinskog zemljišta;
 • propisuje uslove i način izgradnje i postavljanja privremenih objekata;
 • donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe Glavnog grada;
 • odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanja počasnog građanina;
 • propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 • obrazuje Službu za poslove Skupštine;
 • donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
 • donosi odluku o čuvanju, upotrebi i uništavanju pečata;
 • donosi odluku o upotrebi simbola;
 • utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova;
 • donosi program podizanja spomen-obilježja;
 • utvrđuje nazive naselja, ulica i trgova;
 • donosi odluku o komunalnoj policiji;
 • donosi odluku o broju odbornika u Skupštini Glavnog grada i u skupštinama gradskih opština;
 • donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti;
 • imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Glavni grad;
 • daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja i program rada i druge programske akte javnih službi i na imenovanje i razrješenje zamjenika gradonačelnika i glavnog administratora;
 • donosi plan zaštite od požara;
 • podnosi predlog za ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa;
 • propisuje prekršaje za povrede propisa Glavnog grada;
 • donosi odluku o naknadi za rad odbornika;
 • donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore;
 • odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja;
 • donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice;
 • pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa;
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.