Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Obavještenja Savjeta

 

S A O P Š T E NJ E

        Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave na sjednici održanoj 17. jula  2017.godine,  u sklopu javne rasprave razmatrao je Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi i Nacrt odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama.

        Savjet je  podržao  inicijativu za donošenje novog Zakona o lokalnoj samoupravi i tokom rasprave na dostavljeni Nacrt zakona dao određene primjedbe i sugestije  u cilju poboljšanja teksta i preciziranja pojedinih odredbi.  Najznačajnije primjedbe se tiču mogućnosti  raspolaganja imovinom u slučajevima neposredne pogodbe radi legalizacije objekata, eksproperiacije nepokretnosti i dokompletiranja urbanističke parcele,  gdje se odlučuje po pravilima upravnog postupka. Takođe je predloženo da se stave u nadležnost izvršnog organa, slučajevi raspolaganja imovinom neposrednom pogodbom, slučajevi na koje Vlada ne daje prethodnu saglasnost, jer takvo raspolaganje predstavlja izvršenje zakona koje nije imanentno skupštini opštine. Date su primjedbe koje se tiču uređenja presjedavanja prvom sjednicom skupštine do izbora predsjednika skupštine, s tim da je potrebno zakonom uredi da u tom slučaju sjednicom presjedava najstariji odbornik; u odnosu na razrješenje predsjednika skupštine predloženo je da se odredbe Nacrta dopune da o razrješenju predsjednika skupštine, skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja odbornika kao i u slučaju izbora predsjednika.  

         Savjet je ukazao na potrebu propisivanja  deblokirajućeg mehanizma u radu skupštine, u slučaju  da predsjednik skupštine nije u mogućnosti da odredi odbornika koji će presjedavati sjednicom skupštine kod odsutnosti predsjednika skupštine; takođe  je ukazao na činjenicu da predsjedniku opštine ne treba ograničavati mandat godinama života,  imajući u vidu primjere uspješnih predsjednika koji u zrelim godinama vrlo profesionalno obavljaju funkciju predsjednika.  U odnosu na postupanja organa i službi po predlozima Savjeta   ukazano je na potrebu da se taj rok umjesto 60 dana, kako je to navedeno u Nacrtu zakona, skrati na najviše 30 dana. U cilju poboljšanja teksta zakona date su i određene  sugestije u vezi sa odredbama kojima se uređuje službenički sistem, odnosno prava, obaveze i odgovornosti lokalnih službenika i namještenika.

         Savjet je sugerisano da se pitanje konstituisanja klubova odbornika uredi zakonom imajući u vidu problem koji nastaje tokom mandata skupštine  napuštanjem  ili promjenom članstva u političkom subjektu koji je učestvovao na izborima.

       Savjet je podržao Nacrt odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama, kojim je predložen niži iznos komunalne takse u I/a poslovnoj zoni za postavljanje zatvorene bašte uz ugostiteljski objekat u njegovoj funkciji i za postavljanje ljetne bašte uz ugostiteljski objekat u njegovoj funkciji, kao i kod korišćenja reklama sa elekronskom izmjenom reklamnih poruka.

        Imajući u vidu postojeće vremenske prilike, kao i učestalost požara na području grada i široj okolini,   Savjet je  preporučio D.O.O. “Zelenilo” da nastavi sa pojačanim intezitetom u svakodnevnim aktivnostima i pospješi  navodnjavanje  zelenih javnih površina, pri čemu je preporučio da i građani daju lični doprinos, tako što će redovno održavati površine u svom posjedu, a sve u cilju umanjenja rizika od požara.

 

 

S A O P Š T E NJ E 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, na śednici održanoj 20.01.2017. godine, u sklopu javne rasprave, razmatrao je Nacrt  odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija i Nacrt  odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o  učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.

Nakon rasprave po ovim nacrtima Savjet je podržao ponuđene tekstove  nacrta  s preporukom, da se nakon sumiranja rezultata javne rasprave tekstovi dostave Gradonačelniku radi utvrđivanja predloga prema Skupštini Glavnog grada.  

Savjet preporučuje obrađivaču da razmotri osnovanost sugestije članice Savjeta Lidije Knežević, predstavnice nevladinog sektora, koja je tokom diskusije o Nacrtu odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija sugerisala,  da se  se preformuliše  novi stav 2 koji se dodaje u članu 16 Nacrta odluke,  đe stoji “da prednost ima nevladina organizacija koja je ranije podnijela prijavu za partnerstvo” ,  tako da prednost ima nevladina organizacija, odnosno kandidat s boljim referencama

 I z v j e š t a j   o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave na sjednici održanoj 13. novembra  2015. godine, razmatrao je u sklopu javne rasprave Nacrt akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu za period 2016-2017. godine  i Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti.

Savjet je podržao Nacrt akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu za period 2016-2017. godine, kao sveobuhvatan dokument,  koji će poslužiti kao osnova za realizaciju konkretnih aktivnosti, donošenje lokalnih  dokumenata za kreiranje i sprovođenje politike na principima rodne ravnopravnosti u   svim oblastima življenja.

Nakon razmatranja Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti Savjet je pored primjedbe  na odredbu Nacrta odluke kojom se uređuje oporezivanje sa 0,25 % ostalog zemljišta, kao što je kamenjar, dao primjedbu da se u okviru date odredbe precizara koje je zemljište obuhvaćeno tom odredbom, osim kamenjara.

Savjet je zaključio da ozbiljne smetnje u adekvatnom uređenju poreskih kriterijuma predstavlja nepotpuni katastarski podaci koji se ne slažu sa stanjem na terenu, divlja gradnja, uzurpirano zemljište i drugo.

_________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave  Glavnog grada  na XXI sjednici Savjeta održanoj 03. novembar 2015.godine, je razmatrao  i podržao Nacrt Izvještaja o stanju životne sredine za teritoriju Glavnog grada Podgorice, za   period 2011-2014. godina  i Nacrt  Lokalnog energetskog plana Glavnog grada - Podgorice 2015-2025. godina, s preporukom se nakon procedure  po javnoj raspravi ovi materijali dostave gradonačelniku, radi utvrđivanja predloga za donošenje na narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada  

Savjet je takođe zaključio da je Izvještaj o stanju životne urađen  stručno sa  dosta pokazatelja,  koji su presudni za prikaz stanja životne sredine na teritoriji Glavnog grada, ali je ukazao na  potrebu  monitoringa stanja  fluorida kao posebno opasnog agensa. U tom cilju preporučuje stručnu analizu fluorida u stanju mirovanja i svim drugim uslovima, kao i ispitivanje podzemnih voda zbog  uticaja KAP-a, i stanja vode u Skadarskom jezeru, s obzirom da se u njega ulivaju sve otpadne vode, koje  posebno zagađuju jezero tokom niskog vodostaja. Savjet ukazuje i na potrebu pojačanog praćenja biodiveziteta, odnosno životinjskog svijeta.


_________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

 

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave na sjednici održanoj 20. maja 2015.godine  je razmatrao Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Glavnog grada – Podgorice, kao i mišljenje Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj u vezi Inicijative Udruženja penzionera.

*

Savjet je razmotrio Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Glavnog grada – Podgorice. Donošenjem Prostorno urbanističkog plana Podgorice, Sekretarijat je  pristupio inoviranju postojeće odluke, radi utvrđivanja akustičkih zona na teritoriji Glavnog grada i gradskih opština Tuzi i Golubovci. U Glavnom gradu su utvrđene akustičke zone i to: tiha zona u prirodi, tiha zona u aglomeraciji, zona povišenog režima zaštite od buke, stambena zona, zona mješovite namjene, zona po jakim uticajem buke koja proističe od saobraćaja i industrijska zona.

Savjet je podržao Nacrt odluke i preporučio Sekretarijatu da i dalje radi na nastojanju  i preduzimanju mjera za podizanjem zelenih i  zvučnih barijera, kao kao i drugih oblika, radi smanjenja buke i zaštite ljudi od buke.

*

Savjet se upoznao sa mišljenjem Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj u vezi sa Inicijativom Udruženja penzionera za odobravanje povlastice za penzionere  u gradskom  saobraćaju .

Gradski prevoznicima,  su mišljenja da nijesu u mogućnosti da smanje mjesečnu kartu po predlogu penzionera, jer posluju na ivici rentabilnosti ili neratabilno po pojedinim linijama. Na smanjenje cijene sa njihove strane, najviše do pet eura, spremni su  uz učešće Glavnog grada i Fonda PIO u subvencioniranju prevoza.

Sekretarijat smatra da je ovaj predlog neodrživ,  imajući u vidu da su sredstva opredijeljena Budžetom Glavnog grada, u iznosu od 90.000 eura, već namijenjena za pokrivanje gubitaka na pojedinim  nerentabilnim linijama,a pri činjenici se moraju imati u vidu i određene kategorije korisnika gradskog prevoza, kojima bi takođe trebalo omogućiti olakšice pri kupovoni karata za prevoz.

Savjet je na kraju sjednice zaključio da očekuje saradnju Udruženja penzionera sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj. 

Na osnovu prikupljenih podataka o kategorijama prihoda penzionera i drugih relevantnih  činilaca, analizu mogućnosti udovoljenja zahtjevu Udruženja, uradila   bi posebna radna grupa. 

_______________________________________________________________________ 

I z v j e š t a j   o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, na sjednici Savjeta održanoj 15.04.2015. godine razmatrao je Nacrt odluke o obrazovanju Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada i u vezi sa istim dao primjedbe u odnosu na član 14 Nacrta odluke, koji treba preformulisati, tako da glasi:

 • ”Savjet ima sedam članova.
 • Tri člana su odbornici skupštine, a četiri su predstavnici mladih, 
 • od čega po jedan predstavnik mladih sa područja Gradske opštine
 • Tuzi i jedan predstavnik Gradske opštine Golubovci.
 • Članovi Savjeta biraju predsjednika Savjeta iz reda svojih članova na prvoj sjednici Savjeta.”

Savjet preporučuje poštovanje rodne ravnopravnosti prilikom izbora članova Savjeta.
Takođe je Savjet dao primjedbu na dužinu mandata Savjeta, pa u članu 18 Nacrta odluke riječ ”dvije”, treba zamijeniti riječju ”četiri”.

_____________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

         Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave  Glavnog grada,  na sjednici održanoj 05.03.2015.godine, nakon razmatranja  Nacrta  odluke o osnivanju Savjeta za saradnju  Glavnog grada i nevladinih organizacija i Nacrta  odluke o saradnji i partnerstvu organa lokalne uprave Glavnog grada i nevladinih organizacija,  dao je određene primjedbe u cilju preciziranja određenih nadležnosti  i poboljšanja teksta. Konkretne primjedbe CRVNO-a koje je takođe razmatrao Savjet, su upućene obrađivaču radi sagledavanja  opravdanosti njihove implementacije u tekst  nacrta odluka koje su bile predmet razmatranja.

      Na ovoj sjednici je razmatran  i Nacrt  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada Podgorice, u odnosu na koji je data primjedba da se raspon prekršajnih kazni smanji u skladu sa zakonskim normativom.

          Povodom Predloga CRVNO-a za donošenje  nove Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, Savjet je zauzeo stav, da se treba aktivno uključiti u primjeni realizacije postojeće odluke koja reguliše tu materiju, a koja se primjenjuje od novembra mjeseca 2014. godine, te da se nakon sagledavanja nedostataka u njenoj primjeni pristupiti Izmjenama i dopunama, odnosno donošenju nove odluke.

       Što se tiče Predloga CRVNO-a za donošenje Odluke o dodjeli prostorija i zemljišta u vlasništvu Glavnog grada Podgorice nevladinim organizacijama,  Savjet  insistira na poštovanju zakonskih odredbi, kao i odredbi Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice, prilikom postupanja po zahtjevima svih subjekata, pa i nevladinih organizacija.

        Savjet je na ovoj sjedici  usvojio i Izvještaj o radu  Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2014. godinu, koji će biti predmet razmatranja na narednoj sjednici Skupštine.

  _____________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, na sjednici Savjeta održanoj 16.01.2015.godine, razmatrao je:
Nacrt programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2015. godinu, kojim je utvrđena dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.

Savjet je Nacrt programa podržao, uz preporuku da Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine sagleda pojedinačne primjedbe članova Savjeta, koje se odnose na:

 • prioritetno postavljanje semafora, kod zadružnog doma na Kolovratu - Cetinjski put, gdje su planom predviđene četiri trake i kružni tok saobraćaja,
 • izradu projekata za kružni tok kod Sahat kule, i za bulevarsku saobraćajnicu, koja će se uključiti na bulevar Mitra Bakića,
 • planiranje izmještanja TS- trafo stanica iz neposredne blizine stambenih objekata; 
 • planiranje proširenje groblja u Zeti, zbog učestalih poplava u selima koja gravitiraju u priobalnom pojasu Skadarskog jezera, što onemogućava sahranjivanje umrlih na dostojan način;
 • planirnje novog centralnog groblja za područje Glavnog grada-Podgorice;
 • planiranje uređenje toka rijaka Rujele u širem dijelu, kako bi se tok rijeke usmjerio i smanjile plave. 

 Nakon sagledavanja opravdanosti primjedbi i saugestija datih tokom javne rasprave, Savjet preporučuje da se tekst Programa usaglasi i dostaviti Gradonačelniku, radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

          Savjet se na ovoj sjednici upoznao i sa :

 • Predlogom Centra za razvoj nevladinih organizacija, da se u Program rada Skupštine Glavnog grada za 2015. godinu, uvrsti donošenje Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, jer CRVNO smatra da postojeća Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija, sadrži niz nedostataka u pogledu uslova, načina i postupka obrazovanja same Komisije za raspodjelu sredstava, da ne postoji utvrđen procenat sredstava iz tekućeg budžeta, koji bi se izdvajao za finansiranje nevladinih organizacija. 
 • Predlogom Centra za razvoj nevladinih organizacija, da se u da se u Program rada Skupštine Glavnog grada za 2015. godinu, uvrsti donošenje Odluke o dodjeli prostorija i zemljišta u vlasništu Glavnog grada Podgorice nevladinim organizacijama, koja ima za cilj definisanje kriterijuma, načina i postupka dodjele prostorija i zemljišta kojima upravlja Glavni grad. 
 • Zahtjevom Udruženja penzionera Podgorice, o sagledavanju mogućnosti za ostvarenje povlastice za prevoz penzionera u gradskoj vožnji, u Glavnom gradu i u gradskim opštinama.
 • Savjet je predloge CRVNO-a i zahtjev Udruženja penzionera proslijedio na mišljenje nadležnim organima.


______________________________________________________________________________________I z v j e š t a j   o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice za 2013. godinu

_______________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________

I z v j e š t a j   o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice za 2012. godinu
( usvojen na sjednici Skupštine Glavnog grada, održanoj 10.05.2013. godine )

Izvještaj o radu Savjeta za 2012. godinu (download)

__________________________________________________________________________________________________

I z v j e š t a j o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice za 2011. godinu
( usvojen na sjednici Skupštine Glavnog grada, održanoj 10.04.2012. godine )

Izvještaj o radu Savjeta za 2011. godinu (download)

__________________________________________________________________________________________________

I z v j e š t a j o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice za 2010. godinu
( usvojen na sjednici Skupštine Glavnog grada, održanoj 21.07.2011. godine )

Izvještaj o radu Savjeta za 2010. godinu (download)

__________________________________________________________________________________________________

I z v j e š t a j o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice za 2009. godinu
( usvojen na sjednici Skupštine Glavnog grada, održanoj 16, 19. i 20.04.2010. godine )

Izvještaj o radu Savjeta za 2009. godinu (download)

___________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu životne sredine je na sjednici održanoj 19.12.2009. godine razmatrao Plan odluke o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine Glavnog grada - Podgorice, za period 2010-2014. godina, koji predstavlja prvi korak ka određivanju pozicije Glavnog grada u odnosu na budući razvoj. Savjet ocjenjuje da će donošenjem i primjenom ovog plana zaštita životne sredine postati jedan od prioriteta, odnosno sastavni dio svih aspekata življenja. Plan je odgovor na probleme životne sredine, na njihove ozbiljnosti i obimnosti, kao i odgovor na zahtjeve koji su postavljeni pred Glavni grad u smislu međunarodnih i nacionalnih dokumenata. Plan je na sveobuhvatan i sistematizovan način objedinio aktivnosti za njegovu realizaciju sa nosiocima, izvorima finansiranja, pokazateljima uspjeha i rokovima za njihovu implementaciju.
Savjet predlaže da Skupština Glavnog grada - Podgorice donese Odluku o donošenju ovog dokumenta.

____________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 22.09.2009. godine, razmatrao je Nacrt zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i tom prilikom ocijenio da su ovi dokumenti od vitalnog značaja za dalji razvoj Crne Gore, da su u funkciji usklađivanja sa Ustavom Crne Gore i da su rezultat sadašnjih i budućih potreba za društveno-ekonomskim promjenama koje su praćene intezivnim razvojem lokalne zajednice, a koji će biti u funkciji zadovoljenja potreba i interesa lokalnog stanovništva.
Savjet je dao određene primjedbe koje će se dostaviti obrađivaču, i to: na Nacrt zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, koje se odnose na određivanje roka u kojem se Inicijativa o teritorijalnoj promjeni ne može ponovo podnijeti u koliko Vlada ne prihvati Inicijativu i na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koje se odnose na postupak izbora i razrješenja predsjednika opštine da se ta pitanja uređuju Statutom. Polazeći od činjenice da se ova pitanja tiču načina osnivanja, organizacije i nadležnosti organa vlasti i da spadaju u domen uređivanja sistema lokalne samouprave, Savjet je mišljenja da se ova pitanja moraju urediti zakonom u skladu sa Ustavom Crne Gore, a ne Statutom. Savjet je takođe dao primjedbe koje se tiču usklađivanja pojedinih termina sa Ustavom Crne Gore.
22.09.2009

____________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 12.06.2009. godine, razmatrao je Nacrt programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada - Podgorice, koji je zaključkom Gradonačelnika, broj: 01-033-09-695, dat na javnu raspravu od 04. do 18.06.2009. godine.
Po ocjeni Savjeta, Program i Akcioni plan su strateški dokumenti koji će biti temelji suzbijanja i sprečavanja korupcije na nivou Glavnog grada i predstavljaju nastavak započetih aktivnosti na suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Primjenom Akcionog plana za borbu protiv korupcije, u naredne tri godine, stvoriće se okviri za ostvarenje strateških ciljeva: unapređenja važećeg pravnog okvira kojim se reguliše rad lokalne samouprave, unapređenja stepena profesionalizma zaposlenih u lokalnoj samoupravi, povećanja javnosti i otvorenosti rada i kvaliteta pružanja javnih usluga i jačanja unutrašnje i spoljašnje kontrole rada Glavnog grada. Sve ovo treba da doprinese boljoj komunikaciji građana sa nosiocima lokalne vlasti u cilju ostvarivanja građanskih prava i sloboda.
Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je podržao donošenje ovih strateških dokumenata u cilju borbe protiv korupcije.

_____________________________________________________________________________________________________

I Z V J E Š T A J
O RADU SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE GLAVNOG GRADA - PODGORICE ZA 2008. GODINU
(usvojen na sjednici Skupštine Glavnog grada, održanoj 03. i 04. 06.2009. godine)

 

Radi ostvarivanja unapređenja lokalne samouprave u Glavnom gradu, Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 12.04.2007. godine, je donijela Odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice ("Službeni list RCG - opštinski propisi", broj: 14/07).
Tom odlukom je uređen sastav, način i postupak izbora Savjeta, prava i dužnosti, način rada i druga pitanja od značaja za funkcionisanje Savjeta.
Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 25.10.2007. godine, saglasno načinu i postupku izbora Savjeta, je izabrala predsjednika i deset članova Savjeta iz redova istaknutih stručnjaka iz oblasti lokalne samouprave, urbanizma i prostornog planiranja, strateškog planiranja, pvrivrede i društvenih djelatnosti, s tim što su dva člana Savjeta predstavnici gradskih opština.
Saglasno odredbama članu 145 Zakona o lokalnoj samoupravi Savjet ima pravo da državnim organima, organima lokalne samouprave i javnim službama podnosi predloge za unapređenje i razvoj lokalne samouprave, podizanje nivoa kvaliteta javnih usluga, zaštitu Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti, zaštitu sloboda i prava lokalnog stanovništva, obavezujući istovremeno organe i službe da se o predlozima Savjeta izjasne najduže u roku od 60 dana. Osim u slučajevima utvrđenim zakonom, Savjet može djelovati prema organima, javnim službama Glavnog grada i državnim organima, a koji se odnose na: predlaganje donošenja izmjena i dopuna propisa i drugih opštih akata iz oblasti lokalne samouprave, podizanje javnosti i transparentnosti rada, podsticanje učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, efikasnije i racionalnije vršenje javnih poslova, zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva, primjenu standarda ponašanja u vršenju javnih poslova, otklanjanje štetnih posljedica koje su nastupile ili mogle nastupiti za lokalno stanovništvo u vršenju javnih poslova, predlaganje donošenja programa i planova iz oblasti urbanizma i drugih oblasti od interesa za lokalno stanovništvo, zaštitu Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti Glavnog grada i gradskih opština, preduzimanje mjera za unapređenje lokalne samouprave i zaštite sloboda i prava lokalnog stanovništva čije je uređivanje u nadležnosti državnih organa. Takođe je propisano da Savjet može od nadležnih državnih organa i organa Glavnog grada i javnih službi tražiti izvještaje i informacije neophodne za ostvarivanje njegovih funkcija.
Polazeći od tih nadležnosti, kao i obaveze Savjeta da obavještava Skupštinu i Gradonačelnika o podnijetim zahtjevima i podnosi godišnji izvještaj o svom radu, cilj sačinjavanja ovog izvještaja je, da nadležne organe Glavnog grada informiše o podnijetim zahtjevima i radu Savjeta u 2008. godini.
Predsjednik Savjeta, je prisustvovao sjednicama Skupštine i informisao Skupštinu o datim mišljenjima Savjeta po pojedinim materijalima, koji su razmatrani od strane ovog radnog tijela

OSTVARIVANJE FUNKCIJE SAVJETA

Savjet je u 2008. godini, održao šest sjednica, na kojima je raspravljao o podnijetim zahtjevima pojedinih članova Savjeta, odbora Mjesne zajednice "Stara Varoš" i predsjednika Gradske opštine Tuzi i materijalima koji su od strateškog značaja za razvoj Glavnog grada. U razmatranje materijala od strateškog interesa Savjet je učestvovao u toku javne rasprave koja je vođena, dajući pri tome obrađivačima materijala primjedbe i sugestije.
Na prvoj sjednici Savjet je donio Poslovnik o radu, kojim je bliže uredio postupak podnošenja Inicijative i utvrdio metod rada Savjeta.
Od materijala, koji su usmjereni u pravcu razvojne funkcije Glavnog rada koji su od strateškog značaja za grad, Savjet je dajući doprinos javnoj raspravi u fazi nacrta razmatrao:
Srednjoročni program uređivanja građevinskog zemljišta za područje Glavnog grada - Podgorice za period 2008-2012. godina;
Plan upravljanja otpadom za prostor Glavnog grada za period 2008-2012. godina;
Plan i program uređivanja građevinskog zemljišta, investicionog održavanja poslovnog prostora, izgradnje i rekonstrukcije puteva i izgradnje i rekonstrukcije objekata od posebnog značaja za potrebe Glavnog grada - Podgorice u 2008. godini;
Jednogodišnji program planiranja i uređenja prostora Glavnog grada - Podgorice za 2008. godinu;
Program privremenog korišćenja gradskog građevinskog zemljišta;
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o gradskom građevinskom zemljištu;
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta.

Savjet je takođe na svojim sjednicama razmatrao i predloge:
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskom građevinskom zemljištu;
Odluke o raspolaganju gradskim građevinskim zemljištem u 2008. godini
Odluke o komunalnom uređenju grada;
Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada - Podgorice za 2008. godinu, i Informaciju o održavanju objekata zajedničke individualne komunalne potrošnje za period januar - septembar 2008. godine.
Nakon razmatranja navedenih akata u oblasti planiranja i komunalnog uređenja grada, kao i izvještaja i informacija, Savjet je dostavljajući obrađivačima materijala primjedbe i sugestije, dao predlog da se ova akta usvoje u zakonskoj proceduri.
Savjet je ocijenio, da će se donošenjem Prostornog urbanističkog plana Podgorice stvoriti bolji uslovi za organizovanije uređenje grada, u cilju zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva. Pored značajnih rezultata u komunalnoj oblasti, Savjet je preporučio da se pojačaju aktivnosti javnih službi i javnih preduzeća, radi zaštite imovine Glavnog grada, gdje je neophodno pojačati sistem kontrole komunalnih objekata.
Tokom 2008. godine, Savjet je raspravljao i po zahtjevima članova Savjeta: dr Vukajla Vlahovića, Gorana Đurovića i Palja Drešaja. Pored toga raspravljao je i po zahtjevima Odbora Mjesne zajednice "Stara Varoš" i predsjednika Gradske opštine Tuzi.
* dr Vukajlo Vlahović, je zahtjevom tražio da Savjet podnese Inicijativu kod državnih organa za dostavljanje Izvještaja o sprovođenju Zakona o izgradnji i održavanju skloništa u Glavnom gradu
Ovo sa razloga što se na području Glavnog grada nalazi oko 45 skloništa, odnosno 9.000 m2 sklonišnog prostora i činjenice da se ova skloništa ne održavaju u skladu sa zakonom, kao i da se rade novi objekti, pa je u interesu građana da se informišu u kakvom se stanju nalaze postojeća skloništa i da li se poštuju propisi prilikom izgradnje novih objekata.
Savjet je navedeni zahtjev podržao i ocjenio da se radi o objektima od posebnog interesa za građane Podgorice, pa je neophodno sagledati stanje u kojem se izgrađena skloništa trenutno nalaze i pitanje da li se prilikom izgradnje novih skloništa poštuju važeći propisi. Savjet je ovlastio predsjednika Savjeta i podnosioca zahtjeva, da sa ovom Inicijativom upozna pomoćnika ministra Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, koji prati ovu oblast, radi pribavljanja povratne informacije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, je Savjetu dostavilo pisani odgovor u kome se navodi: da su skloništa u skladu sa članom 7 Zakona o etažnoj svojini u državnoj svojini; da je Zakonom o zaštiti i spašavanju propisano sklanjanje, kao posebna mjera za zaštitu stanovništva i materijalnih dobara i da je, u skladu sa Zaključkom Vlade RCG, broj: 03-4858 od 28. juna 2007. godine, zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave - Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost da preduzme nadležnost nad upravljanjem i raspolaganjem na do sada izgrađenim skloništima i da su u toku aktivnosti na utvrđivanju stanja skloništa i predlaganja njihove buduće namjene, o čemu će sačiniti Izvještaj, koji će se razmatrati na sjednici Vlade

* Goran Đurović, je Savjetu podnio dva predloga:

informisanje javnosti o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada, kojim je u cilju poboljšanja informisanja javnosti o radu Savjeta, predložio da se kreira liflet, kao dodatak dnevnim novinama, koji bi sadržao formu u kojoj se građani obraćaju i podnose inicijativu Savjetu.
Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Savjeta, kojom je predlagao da se Savjet sastaje najmanje jedanput mjesečno i da iznosi svoje mišljenje uoči svih sjednica Skupštine Glavnog grada
Savjet je podržao predlog koji se odnosi na poboljšanje informisanja javnosti o radu Savjeta i u vezi sa tim zaključio: da se saopštenja sa sjednica Savjeta, poslije svake održane sjednice; objavljuju na Sajtu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada i dostavljaju medijima radi objavljivanja. Savjet nije podržao štampanje posebnih lifleta, jer je ocijenio da to nije adekvatan način rada Savjeta, jer je nadležnost Savjeta uređena Odlukom o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, koja je objavljena u "Službenom listu RCG - opštinski propisi", broj: 14/07, kao što se objavljuju i drugi propisi i ista se nalazi na Sajtu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada.
Savjet nije podržao Predlog za izmjenu i dopunu Poslovnika o radu Savjeta, jer je Poslovnikom definisano da se sjednice održavaju po pravilu jedanput mjesečno, iz čega proizilazi da se one mogu održati i u kraćem roku od mjesec dana, zavisno od podnijetih zahtjeva i materijala, dok su za redovno razmatranje skupštinskih materijala obrazovana radna tijela Skupštine, u skladu sa Odlukom o obrazovanju radnih tijela Skupštine

* Paljo Drešaj, je podnio zahtjev, kojim traži da se Gradonačelnik podsjeti na obavezu obrazovanja Savjeta Gradonačelnika.
Savjet je odlučio da se zahtjev proslijedi Gradonačelniku na dalje postupanje.
Paljo Drešaj je takođe podnio i Inicijativu o efikasnijem i racionalnijem vršenju poslova organa Gradske opštine Tuzi.
Savjet je ocijenio da Inicijativa nije podnijeta u skladu sa članom 3 Poslovnika o radu Savjeta, jer ne sadrži razloge i radnje kojima su povrijeđena prava građana i organa i druge radnje i podatke od značaja za ocjenjivanje opravdanosti Inicijative. O Inicijativi se nije raspravljalo i nije dalje procesuirana, zbog neispunjavanja porocesno-pravnih pretpostavki.
* Odbor Mjesne zajednice "Stara Varoš", je podnio Inicijativu, kojom je tražio: da se postave putni platoi na raskrsnici ul. Kralja Nikole i ul. Petra Prlje i ispred ulaza Ekonomske škole "Mirko Vešović"; da se asfaltira neasfaltirana ulica koja povezuje ulice "Špira Mugoše" i "Radoja Jovanovića" u dužini od 90 m i da se odrede jednosmjerne ulice po principu funkcionalnosti i bezbjednosti saobraćaja u dijelu Mjesne zajednice "Stara Varoš" i da se postavi odgovarajuća signalizacija.
Ovu inicijativu, koja je više zahtjev za rješavanje komunalnih problema, Savjet je uputio nadležnim organima na dalje postupanje o čemu je povratno informisan.
Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj je u vezi sa Inicijativom, informisao Savjet da nije potrebno postavljati putne platoe, s obzirom da je Planom Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. predviđena semaforizacija raskrsnice ul. Kralja Nikole i ul. Oktobarske revolucije i da će se eventualna promjena režima saobraćaja i pretvaranje ul. Petra Prlje od raskrsnice ul. Kralja Nikole u jednosmjernu saobraćajnicu, pozitivno odraziti na bezbjednost saobraćaja na toj lokaciji. Postavljanje putnog platoa ispred Ekonomske škole, nije opravdano, jer je već postavljen putni plato na raskrsnici ul. Luke Boljevića, pa đake treba usmjeravati na korišćenje postojećih pješačkih prelaza. Sekretarijat je uputio zahtjev Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice za pripremu planske dokumentacije za izradu Projekta tehničke regulacije saobraćaja sa uvođenjem režima jednosmjernih ulica u dijelu Mjesne zajednice "Stara Varoš".
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice je takođe informisala Savjet, da je asfaltiranje ulice "Špira Mugoše" i "Radoja Jovanovića" u dužini 90 m ugovoreno sa preduzećem "Putevi".

Savjet je Odboru Mjesne zajednice "Stara Varoš" dostavio navedenu informaciju na upoznavanje.

* Predsjednik Gradske opštine Tuzi, Smailj Čunmuljaj, je podnio Inicijativu, kojom traži da Savjet razmotre funkcionisanje Gradske opštine Tuzi u odnosu na Glavni grad.
U Inicijativi se navodi da su identifikovani problemi u funkcionisanju Gradske opštine Tuzi, bez navođenja problema i bližeg obrazloženja.

Kako navedena inicijativa nije sačinjena u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Savjeta, Savjet je ocijenio da nema pravnog osnova za postupanje po Inicijativi, jer nije podnijeta u skladu sa članom 3, stav 3 navedenog poslovnika, da ne sadrži obrazloženje i konkretne razloge na kojima se zasniva. U Inicijativi takođe nije navedeno u čemu se sastoje problemi u funkcionisanju Gradske opštine Tuzi, niti je pružen nijedan dokaz o aktima, odnosno radnjama organa kojima se povređuju prava građana na području Gradske opštine Tuzi.

Savjet je, o pravnim nedostacima, pisanim aktom obavijestio predsjednika Gradske opštine Tuzi.
Iz Izvještaja se može vidjeti, da su pored Odbora Mjesne zajednice "Stara Varoš" i predsjednika Gradske opštine Tuzi, članovi Savjeta podnijeli većinu inicijativa za razmatranje na sjednicama Savjeta.

OCJENA STANJA I PREDLOG MJERA

Savjet je svoju funkciju u 2008. godini, prvoj godini rada, ostvarivao u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Odlukom o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice. Iz Izvještaja se vidi da nije podnijet veliki broj zahtjeva, ali je za očekivati da će Savjet u narednom periodu razmatrati veći broj inicijativa, unaprijediti i ojačati svoj uticaj i funkciju
Savjet smatra da je u funkcionisanju Glavnog grada - Podgorice ostvaren napredak, jer je stvorena realna osnova za dalje unapređenje lokalne samouprave. Organi Glavnog grada, donošenjem akata iz oblasti planiranja i uređenja prostora i komunalne oblasti, omogućili su da se razvojni koncept grada mijenja u skladu sa potrebama i interesima građana, što će poboljšati kvalitet življenja.
Savjet je u obavljanju svoje funkcije u protekloj godini ostvario dobru saradnju sa Sekretarijatom za planiranje i uređenje prostora, Agencijom za izgradnju i razvoj Podgorice, Direkcijom za imovinu, Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj kao i drugim subjektima. U budućem radu Savjet će unaprijeđivati saradnju sa svim subjektima u cilju boljeg razvoja i zaštite lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice.

_____________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 15.05.2009. godine, razmatrao je Izvještaj o svom radu za 2008. godinu.
Nakon razmatranja Izvještaja o radu za 2008. godinu Savjet je ocjenio da je svoju funkciju u 2008. godini u prvoj godini rada, ostvarivao u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Odlukom o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice. U 2008. godini nije podnijet veliki broj zahtjeva, ali je za očekivati da će Savjet u narednom periodu razmatrati veći broj inicijativa, unaprijediti i ojačati svoj uticaj i funkciju.
Savjet smatra da je u funkcionisanju Glavnog grada - Podgorice ostvaren napredak, jer je stvorena realna osnova za dalje unapređenje lokalne samouprave. Organi Glavnog grada, donošenjem akata iz oblasti planiranja i uređenja prostora i komunalne oblasti, omogućili su da se razvojni koncept grada mijenja u skladu sa potrebama i interesima građana, što će poboljšati kvalitet življenja.
Savjet je u obavljanju svoje funkcije u protekloj godini ostvario dobru saradnju sa Sekretarijatom za planiranje i uređenje prostora, Agencijom za izgradnju i razvoj Podgorice, Direkcijom za imovinu, Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj kao i drugim subjektima. U budućem radu Savjet će unaprijeđivati saradnju sa svim subjektima u cilju boljeg razvoja i zaštite lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice.
Savjet je Izvještaj o radu za 2008. godinu dostavio Gradonačelniku i Skupštini Glavnog grada na dalji postupak.
U ovom trenutku Savjet nije podržao predloge: za izmjenu i dopunu Statuta Glavnog grada; za izmjenu i dopunu Odluke o Budžetu Glavnog grada i izmjene i dopune Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.
Savjet je ocijenio da se postojećim propisima, Statutom Glavnog grada i Zakonom o slobodnom pristupu informacijama obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa lokalne uprave i javnih službi, čime je omogućen pristup svim informacijama.
O aktivnostima organa lokalne uprave, službi i javnih službi građani se informišu: objavljivanjem izvještaja na web sajtu Glavnog grada, organizovanjem konferencija za štampu, putem medija i dr..
Nakon usvajanja novog Zakona o lokalnoj samoupravi, čije je donošenje u toku, Savjet će aktivno učestvovati u postupku usaglašavanja i donošenja akata na lokalnom nivou, podržavajući inicijative koje se odnose na unapređivanje javnosti i transparentnosti rada organa uprave Glavnog grada.

_____________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, 06.03.2009. godine razmatrao je Nacrt jednogodišnjeg programa uređenja prostora Glavnog grada za 2009. godinu, kojim je utvrđena dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.
Savjet cijeni da će se realizacijom Programa ostvariti bolje upravljanje prostorom i istovremeno unaprijediti i poboljšati kvalitet življenja, a donošenje planske dokumentacije će omogućiti da se prostorni koncept razvoja grada postepeno mijenja i usaglašava sa savremenim načinom planiranja, shodno razvojnim potrebama i interesima građana.
Savjet predlaže Skupštini Glavnog grada da u daljem postupku usvoji navedeni program.

___________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 9. decembra 2008. godine, razmatrao je Predlog odluke o komunalnom uređenju grada, Informaciju o održavanju objekata zajedničke individualne komunalne potrošnje za period januar - septembar 2008. godine i Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada - Podgorice za 2008. godinu, koje će se naći na sjednici Skupštine Glavnog grada zakazane za 16. decembar ove godine.
Pri tome Savjet je ocijenio da je:
Predlog odluke o komunalnom uređenju grada na cjelovit i sveobuhvatan način uredio pitanje komunalnog uređenja Glavnog grada, koje treba da omogući stvaranje uslova za adekvatan red i ukupnu komunalnu uređenost grada. Donošenjem ove odluke stvoriće se uslovi u dijelu jasnijeg propisivanja prava i obaveza pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica u odnosu na postavljanje, čuvanje i održavanje komunalnih objekata, kao i za efikasniji rad Komunalne policije.
Informacija o održavanju objekata zajedničke individualne komunalne potrošnje za period januar - septembar 2008. godine, sačinjena je na osnovu neposrednog uvida u realizaciji programa rada svih subjekata iz komunalne oblasti i na bazi svih pokazatelja kojima se utvrđuje uspješnost održavanja objekata i zajedničke individualne komunalne potrošnje. Posebno je Savjet podržao ocjenu datu u Informaciji da je, i pored uspješnosti poslovanja svih javnih preduzeća u komunalnoj djelatnosti, potrebno pojačati aktivnost preduzeća i nadležnih službi na zaštiti imovine Glavnog grada i pojačati sistem kontrole na održavanju komunalnih objekata.
Izvještaj o stanju uređenja prostora sumirao ukupno stanje uređenja prostora Glavnog grada u 2008. godini. Uređenje prostora Glavnog grada se znatno poboljšalo i grad očigledno poprima obrise evropskog grada i pored prisutnog problema nedovoljne komunalne opremljenosti i evidentnog problema bespravne gradnje. Savjet ističe prioritet na donošenju Prostornog urbanističkog plana Podgorice, čijom primjenom će se stvoriti bolji uslovi za organizovanije uređenje grada. Takođe cijeni da je potrebno pokrenuti inicijativu za jasno zakonsko definisanje postupanja prema nelegalno izgrađenim objektima.
Savjet je predložio Skupštini Glavnog grada da navedene materijale usvoji u predloženom tekstu.

___________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, 23.10.2008. godine, razmatrao je Nacrt plana upravljanja otpadom za prostor Glavnog grada - Podgorice za period 2008-2012. godine, kao strateškog planskog dokumenta za efikasnije i racionalnije upravljanje svim vrstama otpada.
Savjet je ocjenio da je Plan na sveobuhvatan i cjelovit način definisao zadatke Glavnog grada iz kojih proizilaze obaveze Glavnog grada za donošenjem određenog broja odluka i propisa kojima će se regulisati, urediti i obezbijediti kvalitetno sprovođenje upravljanja otpadom na području prostornog plana Podgorice. Njime se definišu zadaci efikasnijeg i racionalnijeg upravljanja komunalnim, industrijskim, životinjskim, opasnim, inertnim i drugim otpadom, kao i muljevima iz industrijskih procesa i prečišćavanje otpadnih i fekalnih voda, kao i obaveze proizvođača otpada koji moraju da poštuju osnovne principe propisane Zakonom o upravljanju otpadom, tako da vlasnik otpada snosi troškove preventivnih mjera i mjera upravljanja otpadom, troškove sanacionih mjera zbog zagađivanja i šteta nanijetih životnoj sredini.
Dosljedna primjena Zakona o upravljanju otpadom koji je donijela Skupština Crne Gore, kao i primjena ovog plana će omogućiti da se promijeni dosadašnja loša praksa stvaraoca otpada, koja je sa sobom nosila rizike po životnu sredinu i zdravlje ljudi i da se problemi oko sakupljanja, skladištenja i reciklaže rešavaju u skladu sa evropskim standardima.
Savjet predlaže Skupštini Glavnog grada da Plan usvoji, a da svi činioci, nadležni organi, službe, stvaraoci otpada i sami građani dosljedno primjenjuju Plan čime će na najbolji način dati doprinos smanjenju uticaja otpada na zdravlje ljudi i poboljšati kvalitet životne sredine.

_____________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, je dana 02.10.2008. godine održao V sjednicu Savjeta.
Savjet je na sjednici razmatrao i podržao Inicijativu o potrebi potpunijeg informisanja javnostii o radu Savjeta, koji je kao samostalno i nezavisno tijelo Glavnog grada otpočeo sa radom početkom ove godine. U svom dosadašnjem radu Savjet je razmatrao više planskih dokumenata, kao i nekoliko inicijativa.
Savjet ostvaruje svoja prava i dužnosti na osnovu zakona, Statuta Glavnog grada i Odluke o osnivanju.
Savjet ima 11 članova koji ne mogu u vršenju svoje funkcije izražavati i zastupati politička uvjerenja.
Savjet postupa po sopstvenoj inicijativi, po predlozima državnih organa i po predlozima organa Glavnog grada i javnih službi, po inicijativi građana, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija koje smatraju da su aktom državnih organa, organa Glavnog grada, organa uprave Glavnog grada i javnih službi povrijeđena prava građana na lokalnu samoupravu. Savjet postupa po predlozima državnih organa ako se propisima i drugim aktima organa Glavnog grada, organima uprave Glavnog grada i javnih službi čiji je osnivač Glavni grad, ili radnjama ovih organa narušavaju prava i slobode lokalnog stanovništva, ne ostvaruju utvrđena prava i dužnosti Glavnog grada ili se ne obezbjeđuje potreban obim i kvalitet javnih usluga.
Ako Savjet smatra da postoje povrede prava građana ili da treba preduzeti mjere za efikasnije vršenje poslova i unapređivanje pružanja kvaliteta javnih usluga od strane organa uprave Glavnog grada i javne službe, upućuje predlog tom organu, odnosno službi za otklanjanje nastalih povreda, odnosno preduzimanje odgovarajućih mjera.
Savjet će i na druge načine informisati javnost o svom radu, razmatranim inicijativama i usvojenim predlozima.

___________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, dana 07.07.2008. godine je održao IV sjednicu Savjeta.
Na sjednici je razmatrana Inicijativa o cjelovitom sagledavanju problematike održavanja i izgradnje skloništa Glavnog grada.
Nakon razmatranja Inicijative, a imajući u vidu da se radi o skloništima, kao objektima od posebnog interesa za gradjane Podgorice u slučaju potrebe preduzimanja mjera zaštite i spasavanja, Savjet je ocijenio da je neophodno sagledati stanje u kojem se izgradjena skloništa nalaze, kao i poštovanje Zakona prilikom izgradnje novih skloništa.
U tom cilju Savjet je predložio nadležnim organima da se uradi Izvještaj o stanju skloništa u Glavnom gradu.
Savjet smatra da je neophodno preduzeti dodatne mjere u oblasti održavanja skloništa, kao i poštovanje zakonskih propisa u postupku izgradnje skloništa u Glavnom gradu.

___________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, kojim je predsjedavao predsjednik, dr Sreten Savićevć, dana 16.04.2008. godine je održao III sjednicu Savjeta.
Na sjednici je razmatran Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskom gradjevinskom zemljištu i Predlog odluke o raspolaganju gradskim gradjevinskim zemljištem u 2008. godini, koji će biti predmet razmatranja XIII sjednice Skupštine Glavnog grada. Savjet je ocijenio da se predloženim odlukama na cjelovit način obezbjedjuje primjena zakona i drugih propisa u raspolaganju gradskim gradjevinskim zemljištem Glavnog grada.
Odredjivanjem urbanistčkih parcela i lokacija koje će u realizaciji prostorno-planske dokumentacije biti predmet prenosa prava u ovoj godini, odredjivanjem organa za sprovodjenje postupka prenosa i donošenje pojedinačnih akata u izvršenju navedenih odluka po mišljenju Savjeta doprinijeće efikasnoj realizaciji urbanističkih planova koji obezbjdjuju dalji razvoj grada i ekonomski razvoj, jer je na tim urbanističkim parcelama i lokacijama planirana izgradnja objekata koji služe razvoju preduzetništva čime se stvaraju uslovi za veće zapošljavanje gradjana, a time i poboljšanje uslova života i rada gradjana na teritoriji Glavnog grada.
U skladu sa navedenim stavovima Savjet predlaže Skupštini da navedene odluke usvoji u predloženom tekstu.
16.04.2008

___________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 7. marta 2008. godine, razmatrao je Nacrt srednjoročnog programa uredjivanja gradjevinskog zemljišta za područje Glavnog grada - Podgorice za period 2008-2012. godine, kao i set ostalih dokumenata iz oblasti planiranja i uredjenja gradjevinskog zemljišta, koji se nalaze na javnoj raspravi.
Savjet je ocijenio da nacrti ovih dokumenata na kvalitetan i sveobuhvatan način definišu oblast planiranja, uredjenja i korišćenja gradjevinskog zemljišta,čime se omogućava gradjanima da zadovolje svoje potrebe u oblasti planiranja individualne i kolektivne gradnje i predlaže nadležnim organima Glavnog grada da ih u daljoj proceduri usvoji, uz potrebna uskladjivanja koja će proisteći iz Prostornog plana Crne Gore.
Savjet je izrazio i mišljenje da će se realizacijom aktivnosti definisanih u Srednjoročnom programu uredjivanja gradjevinskog zemljišta za područje Glavnog grada - Podgorice za period 2008-2012. godine, posebno planiranom izgradnjom kapitalnih objekata grada, dati krupan doprinos poboljšanju uslova života gradjana i daljem razvoju Podgorice, kao dobro uredjenog i savremenog Glavnog grada Crne Gore, na njenom putu evropskih integracija.

____________________________________________________________________________________________________

S A O P Š T E NJ E

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice, kojim je predsjedavao predsjednik, dr Sreten Savićević, održao je dana 23.11.2007. godine, I sjednicu, kojoj su prisustvovali svi članovi Savjeta. Na sjednici je jednoglasno donijet Poslovnik o radu, kojim je uređen način rada i odlučivanja Savjeta.
Takođe je, dogovoren metod budućeg rada u cilju ostvarivanja svoje uloge u razvoju i zaštiti lokalne samouprave Glavnog grada i zaštiti prava građana na lokalnu samoupravu.
O svom daljem radu Savjet će blagovremeno obavještavati javnost.