Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

XXVI sjednica: 16. mart 2018. godine

DNEVNI RED:

1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu;
2. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
3. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
4. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;
5. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Zagorič 5” ;
6. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Dahna 2” ;
7. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Stambena zajednica VI - Kruševac - dio” ;
8. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;
9. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2018.godini;
10. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava raspolaganja građevinskim zemljištem Vladi Crne Gore - Ministarstvu pravde;

11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu DUP-a „Pobrežje Zona G“ - Izmjene i dopune;
12. Predlog odluke o vraćanju prava raspolaganja Vladi Crne Gore na zemljištu iz l.n.br.654 KO Podgorica II;
13. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Dajbabe - Zelenika - dio planske zone 11“ - Izmjene i dopune;
14. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu Rs.br.34/16;
15. Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca u Skupštini Glavnog grada-Podgorice;
16. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o radnom vremenu;
17. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica;
18. Predlog izmjena Programa podizanja spomen obilježja za 2017. godinu;
19. Predlog odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika Francu Prešernu;
20. Predlog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Glavnog grada za 2018. godinu;
21. Informacija o učešću Glavnog grada - Podgorice u regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (RELOAD);
22. Informacija o zaključenim ugovorima na osnovu odluke Skupštine o zaduženju Glavnog grada;
23. Izbor i imenovanja.

XXV sjednica: 21. decembra 2017. godine

Dnevni red:
 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu;
 2. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2018.godinu;
 3. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 4. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;
 5. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije “Doljani”;
 6. Predlog odluke o donošenju DUP-a “Murtovina 2”
 7. Predlog odluke o proglašenju spomenika prirode “Kanjon Cijevne”;
 8. Predlog programa poboljšanja energetske efikasnosti Glavnog grada Podgorice, za period 2018-2020.godine, sa Planom mjera poboljšanja energetske efikasnosti za 2018.godinu;
 9. Predlog akcionog plana održivog razvoja za Glavni grad Podgoricu;
 10. Predlog akcionog plana biodiverziteta Glavnog grada Podgorice;
 11. Predlog odluke o razmjeni zemljišta između Glavnog grada – Podgorice i Jevrejske zajednice Crne Gore;
 12.  Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Konik – Stari aerodrom III“ – Izmjene i dopune u Podgorici;
 13. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP–a „Gornja Gorica 1“ –Izmjene i dopune;
 14. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Konik - Stari aerodrom“ - Izmjene i dopune u Podgorici;
 15. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 2090/1093  u zahvatuDUP–a “Konik–Stari aerodrom“ – Izmjene i dopune;
 16. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje – zona G“ u Podgorici;
 17. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 53, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Servisno – skladišna zona“ – izmjene i dopune, blok „13“;
 18. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 7, u zahvatu Urbanističkog projekta „Industrijska zona – dio planske zone 12.5“ u Podgorici;
 19.  Predlog odluke o pribavljanju građevinskog zemljišta radi dokompletiranja urbanističkih parcela broj 24 i 25 u zahvatu DUP-a „Dajbabe Zelenika – dio planske zone 11“ – izmjene i dopune u Podgorici;
 20. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice;
 21. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju;
 22. Predlog odluke o davanju saglasnosti za povlačenje tužbi podnijetih Upravnom sudu Crne Gore poslovnih oznaka U.br. 1689/17 i U.br. 9901/17;
 23. Predlog odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada; 
 24. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica;
 25.  Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica;
 26. Predlog koncesionog akta za davanje koncesije za eksploataciju deponijskog bio gasa za proizvodnju električne energije na deponiji “Livade” u Podgorici, sa Predlogom odluke o donošenju koncesionog akta;
 27. Program rada „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 28. Program rada „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 29. Program rada „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada ;
 30. Program rada „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada ;
 31. Program rada „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 32. Program rada „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 33. Program rada „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa  Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 34. Program rada „Parking servis“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 35. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 36. Program rada „Putevi“ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 37. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 38. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 39. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Zeta“  Golubovci za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 40. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Malesija“  Tuzi za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 41. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 42. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 43. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 44. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 45. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 46. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 47. Predlog operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Glavni grad – Podgoricu za 2018.godinu;
 48. Izvještaj o realizaciji sredstava budžeta Glavnog grada opredijeljenih za nevladine organizacije po XX javnom konkursu raspisanom u 2016. godini;
 49. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada – Podgorice u 2017.godini,
 50. Izbor i imenovanja.

 

 

 

 

 

XXIV sjednica: 14.novembar 2017. godine

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o zaduženju Glavnog grada - Podgorice;
 2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 3. Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Novo groblje” u Podgorici;
 4. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Dom starih na urbanističkoj parceli broj UP 33, u zahvatu DUP-a “Konik -Stari aerodrom III”;
 5. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 2090/1084 u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom”;
 6. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekta Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore, na urbanističkoj parceli broj 78 u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom”;
 7. Predlog odluke o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Vladi Crne Gore - Ministarstvu prosvjete;
 8. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica“ - Izmjene i dopune za koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice;
 9. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističkih parcela  br. 1-17, 1-18 i 1-19, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 3 i 4 - Zona 2“ - Izmjene i dopune;
 10. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1/12, Blok 1 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 3 i 4“ - Izmjene i dopune;
 11. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 159, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mahala” u Podgorici;
 12. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 192 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mahala” u Podgorici;
 13. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 193, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mahala” u Podgorici;
 14. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 30, Zona “C“, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mahala” u Podgorici;
 15. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 142, u zahvatu LSL ”Cijevna - Planska jedinica 2.5”;
 16. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 89, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Servisno skladišna zona” - izmjene i dopune;
 17. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarske parcele broj 3868/11, KO Donja Gorica;
 18. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela br. 296/1, 296/6, 287 i 285/4 KO Podgorica III;
 19. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma između Glavnog grada  i  Mihajlović Slobodanke o zamjeni ispunjenja novčane obaveze utvrđene pravosnažnim Rješenjem Osnovnog suda u Podgorici Rs.br. 269/13 od 07.04.2016. godine;
 20. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera;
 21. Predlog odluke o izmjenama Odluke o podizanju spomenika Velikom vojvodi Mirku Petroviću;
 22. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Glavnog grada;
 23. Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada u 2016. godini;
 24. Informacija o aktivnostima Glavnog grada na obezbjeđivanju uslova za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i pripadajuće kolektorske mreže;
 25. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji Projekta modernizacije javne rasvjete za fazu I (sela i prigradska naselja) na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
 26. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada, u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 27. Izbor i imenovanja.

XXIII sjednica: 28.jul 2017. godine

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana “Blok 5-dio” (broj 01-030/112-1723 iz decembra 2012. godine).
 2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glavnog grada;
 3. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada – Podgorice za period januar-jun 2017.godine;
 4. Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta ”Sportsko-rekreativni kompleks Balabani”;
 5. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Dahna 1”;
 6. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Cijevna 2”;
 7. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ”Stambena zajednica VI Kruševac - zone 2, 3 i 4”, izmjene i dopune;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme na dijelu kat.parcele broj 401 KO Cvarin;
 9. Predlog odluke o razmjeni zemljišta između Glavnog grada – Podgorice i Stambene zadruge zdravstvenih radnika Crne Gore »Zdravstvo«;
 10. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta koje čini urbanističku parcelu “H”, Zona “VII”, u zahvatu DUP–a „Konik–Sanacioni plan“ –Izmjene i dopune;
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje aneksa Ugovora sa privrednim društvom „Zetagradnja“ d.o.o. Podgorica;
 12. Predlog odluke o izmjeni Odluke o pečatima;
 13. Izmjene Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Glavnog grada – Podgorica;
 14. Predlog odluke o dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
 15. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o završnom računu Finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2016.godinu;
 16. Izvještaj o sprovođenju lokalnog plana upravljanja otpadom u Glavnom gradu za 2016.godinu;
 17.  Informacija o izdatim saglasnostima Vladi Crne Gore – Ministarstvu saobraćaja i pomorstva da radove neophodne za izgradnju autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac - Uvač - Mateševo, mogu izvoditi na nepokretnostima na kojima svojinska ovlašćenja vrši Glavni grad – Podgorica;
 18. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana  za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu–Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 19. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 20. Informacijao prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 21. Izbor i imenovanja.

 

 

 

 

 

XXII sjednica: 12.jun 2017. godine

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o  poništenju Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o dokapitalizaciji društva “Novi duvanski kombinat” AD Podgorica i Ugovor o upravljanju privrednim društvom “Novi duvanski kombinat” AD Podgorica;
 2. Predlog odluke o pretvaranju nenovčanog uloga Glavnog grada u trajni ulog u AD “Novi Duvanski  kombinat” Podgorica;
 3. Predlog rješenja o razrješenju članova Odbora direktora D.O.O.“Vodovod i kanalizacija“-Podgorica;
 4. Predlog odluke o izmjenama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija;
 5. Predlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 6. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti;
 7. Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada;
 8. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Glavnog grada – Podgorice;
 9. Predlog izmjena Etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika;
 10. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o varijabilnom dijelu zarade;
 11. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Donja Gorica“ – Izmjene i dopune za koridor cetinjskog puta i južne obilaznice;
 12. Predlog  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada  Podgorice;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto – taksi prevozu;
 14. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 15. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorici za period 2014.-2018. godine, za 2016. godinu;
 16. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice 2012.- 2017. godine, za 2016.godinu;
 17. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu Podgorici u 2017. godini;
 18. Izbor i imenovanja.

 

 

XXI sjednica: 09.maj 2017. godine

Dnevni red:

 1. Završni račun Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2016.godinu;
 2. Predlog odluke  o poništenju Odluke  o davanju saglasnosti na Ugovor  o dokapitalizaciji privrednog društva ”Novi duvanski kombinat” A.D.Podgorica i Ugovor o upravljanju privrednim društvom ”Novi duvanski kombinat” A.D.Podgorica;
 3. Predlog programa podizanja spomen obilježja za 2017.godinu;
 4. Predlog odluke o podizanju spomenika Francu Prešernu;
 5. Izvještaj o radu “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti“Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
 6. Izvještaj o radu “Čistoća” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Čistoća” d.o.o. Podgorica  u 2016. godini;
 7. Izvještaj o radu “Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Zelenilo” d.o.o. Podgorica  u 2016. godini;
 8. Izvještaj o radu “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica  u 2016. godini;
 9. Izvještaj o radu “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica  u 2016. godini;
 10. Izvještaj o radu “Deponija” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti  “Deponija” d.o.o. Podgorica  u 2016. godini;
 11. Izvještaj o radu “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
 12. Izvještaj o radu “Putevi” d.o.o. Podgorica  u reorganizaciji za 2016.godinu, sa Predlogom    ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Putevi” d.o.o. Podgorica  u reorganizaciji u 2016. godini;
 13. Izvještaj o radu “Parking servis Podgorica ” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti“Parking servis Podgorica ” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
 14. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
 15. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 16. Izvještaj o radu “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli  ostvarene dobiti “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica u 2016. godini;
 17. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 18. Izvještaj o radu JU  Muzeji i galerije   Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 19. Izvještaj o radu JUGradsko pozorište” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 20. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Budo Tomović” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 21. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Zeta” Golubovci za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 22. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar “Malesija” Tuzi za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 23. Izvještaj o radu JU za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 24. Izvještaj o radu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 25. Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2016.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 26. Izvještaj o radu Komunalne policije za 2016.godinu;
 27. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada Podgorice za 2016.godinu;
 28. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa uprave Glavnog grada za 2016. godinu;
 29. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 30. Izbor i imenovanja

XX sjednica: 11.april 2017. godine

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o izmjenama  i dopunama Statuta Glavnog grada;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada–Podgorice, sa jedne strane i privrednih društva „Uniprom“d.o.o.Nikšić i „Uniprom KAP“d.o.o. Podgorica sa druge strane, za potrebe izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici;
 3. Izvještaj o radu Gradonačelnika Glavnog grada i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2016. godinu;
 4. Predlog odluke  o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 5. Predlog odluke o vraćanju na raspolaganje Crnoj Gori zemljišta za potrebe izgradnje autoputa BAR – BOLJARE;
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju autoputa BAR – BOLJARE na nepokretnosti na kojima svojinska ovlašćenja vrši Glavni grad Podgorica;
 7. Predlog odluke o učešću Glavnog grada Podgorice u zajedničkoj izgradnji objekta centralne djelatnosti - tržnice u zahvatu DUP-a “Prvoborac”- Izmjene i dopune u Podgorici;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti za brisanje zabilježbe »rok izgradnje 3 godine« upisane u listu nepokretnosti br. 4873 KO Podgorica II;
 9. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP–a „Prvi maj“ –Izmjene i dopune u Podgorici;
 10. Predlog odluke o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 11. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Balijače – Mojanovići – dio A“ u Podgorici;
 12. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“ u Podgorici;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica;
 15. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada   u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica,
 16. Izbor i imenovanja.

XIX sjednica: 28. februar 2017. godine

Dnevni red:

 1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2017.godinu;
 2. Predlog programa rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 3. Predlog odluke o određivanju  građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2017.godini;
 4. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Vranići 1” – Izmjene i dopune;
 5. Predlog odluke o određivanju naziva trga i ulica u Podgorici;
 6. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
 7. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koje imenuje Skupština;
 8. Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade;
 9. Predlog odluke o dodatku na zaradu zaposlenih u javnim ustanovama čiji je osnivač Glavni grad;
 10. Predlog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Glavnog grada za 2017. godinu;
 11. Predlog odluke o pružanju pravne pomoći;
 12. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 14. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prodaji nepokretnosti označene katastarskom parcelom broj 3848/2 iz lista nepokretnosti broj 608 KO Podgorica II, broj 02-030/15-515 od 14.aprila 2015. godine;
 15. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore, za potrebe realizacije projekta izgradnje objekta „Kuća građanskog društva“;
 16. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju između Glavnog grada Podgorice i Udruženja penzionera Podgorice; 
 17. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Gradske opštine Golubovci za 2017.godinu;
 18. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Gradske opštine Tuzi za 2017.godinu;
 19. Predlog odluke o poništenju Odluke o proglašenju Stipa Mesića počasnim građaninom Podgorice;
 20. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 21. Izbori i imenovanja.

XVIII sjednica: 22. decembar 2016. godine

Dnevni red:
 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada-Podgorice za 2017. godinu;
 2. Predlog  odluke o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2017. godinu ;
 3. Predlog odluke o komunalnoj naknadi;
 4. Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu;
 5. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije „Cijevna planska jedinica 2.5“ u Podgorici;
 6. Predlog odluke o donošenju Lokalne studije lokacije „Centralno groblje Golubovci“ u Podgorici;
 7. Predlog odluke o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Stambena zajednica VII – Stara Varoš“  u Podgorici;
 8. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje -zona G“ u Podgorici ;
 9. Predlog odluke o izmjeni Odluke o postavljanju, građanju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada –Podgorice;
 10. Predlog odluke o donošenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu Podgorica za period 2016 – 2020.godine;
 11. Predlog odluke o učešću Glavnog grada Podgorice u realizaciji sistema uvođenja elektronske naplate vozne karte u linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika u Glavnom gradu zajedničkim ulaganjem u formi javno-privatnog parterstva;
 12. Predlog odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Konik - Stari Aerodrom III“, izmjene i dopune u Podgorici ;
 13. Predlog odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalski teren  u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik-sanacioni plan“ u Podgorici;
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko pravnih odnosa između Glavnog grada Podgorice i Lazović Aleksandra iz Podgorice;
 15. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko pravnih odnosa između Glavnog grada Podgorice, sa jedne strane, i Lazović Sanje, Lazović Sandre, Lazović Saše i Lazović Vere iz Podgorice, sa druge strane;
 16. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme na dijelu katastarske parcele 2090/964, 7893/15 i 5471/2 KO Podgorica;
 17. Predlog odluke o davanju saglasnosti na  zaključivanju Ugovora o sponzorstvu i upravljanju Fudbalskim klubom „Budućnost“ AD Podgorica
 18. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice;
 19. Predlog dopune Programa podizanja spomen – obilježja za 2016. godinu;
 20. Program rada „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Podgorica za 2017. godinu; sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 21. Program rada „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 22. Program rada „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 23. Program rada „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 24. Program rada „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 25. Program rada „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 26. Program rada „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 27. Program rada „Parking servis  Podgorica“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na program rada;
 28. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 29. Program rada „Putevi“ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada ;
 30. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 31. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 32. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Zeta“  Golubovci za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 33. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Malesija“  Tuzi za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 34. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 35. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 36. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 37. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 38. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2017. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 39. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2017.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 40. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2015. godinu;
 41. Predlog Operativnog plana  zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu za 2017. godinu;
 42. Informacija o aktivnostima na podsticaju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada – Podgorice u 2016.godini;
 43. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica i
 44. Izbor i imenovanja.

XVII sjednica: 25. novembar 2016. godine

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o donošenju  Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Tološi 2 – dio” u Podgorici;
 2. Predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Karabuško polje”;
 3. Predlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VI Stara Varoš” u Podgorici.
 4. Predlog odluke o Idejnom arhitektonskom rješenju za objekat na urbanističkoj parceli A 206/1, Zona A, u zahvatu Urbanističkog projekta “Stara Varoš – izmjene i dopune” ;
 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje sporazuma o naknadi sa Organizacijom gluvih i nagluvih Podgorica u postupku eksproprijacije pred Upravom za nekretnine PJ Podgorica, broj: 465-101-UP-8975/13;
 6. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta na dijelu katastarske parcele broj 415/1 KO Podgorica I ;
 7. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističkih parcela D, E i F, blok VII u zahvatu DUP-a „Konik – Sanacioni plan“ – izmjene i dopune;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje aneksa Ugovora sa privrednim društvom „Fab Live“ d.o.o. Podgorica;
 9. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a „Industrijska zona – Kombinat aluminijuma“ – Izmjene i dopune za koridor južne obilaznice u Podgorici;
 10. Predlog odluke o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 11. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta u skladu sa Planom o dopunama Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 12. Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve;
 13.   Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Tuzi za 2015. godinu;
 14. Informacija o realizaciji projekta modernizacije javne rasvjete za fazu 1 (sela i prigradska naselja) na teritoriji Glavnog grada Podgorice ;
 15. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 16. Izbor  i imenovanja.

XVI sjednica: 29. septembar 2016. godine

 D n e v n i   r e d: 

 1. Predlog  za razrješenje Gradonačelnika Glavnog grada, Slavoljuba Stijepovića.

XV sjednica: 28. jul 2016. godine

Dnevni red:
 1. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada Podgorice za period januar – jun 2016. godine;
 2. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada;
 3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana „Servisno skladišna zona“ u Podgorici;
 4. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana „Dahna“ u Podgorici;
 5. Predlog odluke o određivanju naziva ulica u Podgorici;
 6. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju Službe Skupštine;
 7. Predlog Razvojnog plana o biznis zonama Podgorica I, Podgorica II i Podgorica III;
 8. Predlog odluke o donošenju Plana o dopunama Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 9. Predlog odluke o razmjeni zemljišta sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Osmanagić Biserom za proširenje groblja „Čepurci“ u Podgorici;
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Bešlić Sadijom, Mahmutom i Jasminom za proširenje groblja „Čepurci“ u Podgorici;
 12. Predlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Crne Gore – Ministarstvu saobraćaja i pomorstva za korišćenje zemljišta u KO Mrke;
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica o pokretanju postupka realizacije rekonstrukcije dijela SC „Morača“ u multifunkcionalnu dvoranu;
 14. Predlog odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu;
 15. Predlog odluke o dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada,
 16. Predlog odluke o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama,
 17. Predlog odluke o dopuni Odluke o održavanju čistoće,
 18. Predlog odluke o dopuni Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada,
 19. Predlog odluke o dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada,
 20. Predlog odluke o dopuni Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada,
 21. Predlog odluke o dopuni Odluke o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji Glavnog grada Podgorice,
 22. Predlog odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima;
 23. Predlog odluke o dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Glavnog grada Podgorice,
 24. Predlog odluke o dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada Podgorice,
 25. Predlog odluke o dopuni Odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja;
 26. Predlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju zelenih površina;
 27. Predlog odluke o dopuni Odluke o pijacama;
 28. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 29. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada;
 30. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 31. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni park Komovi za teritoriju Glavnog grada“ Podgorica;
 32. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta „Putevi“ d.o.o. Podgorica;
 33. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije-razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu-Podgorici 2014-2018. godine, za 2015. godinu;
 34. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu-Podgorici 2014-2018. godine, za 2015. godinu;
 35. Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada u 2015. godini;
 36. Izbor i imenovanja.

 

 

 

 

 

 

XIV sjednica: 16. maj 2016. godine

 

Sjednica će se održati  u ponedjeljak,  16. maja  2016. godine, u novoj zgradi Skupštine Glavnog grada - sala  na I spratu, Njegoševa bb - Podgorica, sa početkom u 10,00 sati.

Dnevni red:
 1. Predlog završnog računa Budžeta Glavnog grada - Podgorice  za 2015. godinu;
 2. Predlog odluke o promjeni naziva Trga Republike u Podgorici,
 3. Predlog odluke o određivanju naziva ulica u Podgorici,
 4. Predlog odluke o podizanju spomen – obilježja posvećenog narodnom heroju Veljku Vlahoviću;
 5. Predlog odluke o izmjeni naziva Javne ustanove Osnovna škola „Gornja Zeta“ u Javna ustanova Osnovna škola „Vladika Danilo;
 6. Predlog dopune Programa podizanja spomen obilježja za 2016. godinu;
 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o realizaciji projekata izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije i tople vode iz deponijskog bio gasa zajedničkim ulaganjem u formi javno-privatnog parterstva;
 8. Predlog strategije adaptacije na klimatske promjene Glavnog grada;
 9. Predlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni park Komovi za teritoriju Glavnog grada“ Podgorica;
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama zakupa na objektu Tržni centar „Konik“;
 11. Predlog odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja antenskih stubova mobilne telefonije;
 12. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme na dijelu katastarske parcele, broj 3868/11 KO Donja Gorica;
 13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Muzeji i galerije Podgorice;
 14. Predlog odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koje imenuje Skupština Glavnog grada;
 15. Predlog odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
 16. Predlog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Glavnog grada za 2016. godinu;
 17. Izvještaj o realizaciji sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorice opredijeljenih za nevladine organizacije po XIX javnom konkursu raspisanom u 2015.godini
 18. Izvještaj o radu „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 19. Izvještaj o radu „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Čistoća“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 20. Izvještaj o radu „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 21. Izvještaj o radu „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 22. Izvještaj o radu „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti dobiti „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 23. Izvještaj o radu „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Deponija“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 24. Izvještaj o radu „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 25. Izvještaj o radu „Putevi“ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti i pokriću gubitaka „Putevi“ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji;
 26. Izvještaj o radu „Parking servis - Podgorica“  d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka;
 27. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 28. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 29. Izvještaj o radu „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini;
 30. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 31. Izvještaj o radu Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 32. Izvještaj o radu Javne ustanove „Gradsko pozorište“ Podgorica  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 33. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Budo Tomović“  Podgorica  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 34. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Zeta“  Golubovci  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 35. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Malesija“  Tuzi  za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 36. Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2015.godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 37. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2015. godinu, sa predlogom ocjena i zaključka;
 38. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice (2012 – 2017) u 2015.godini;
 39. Izvještaj  o rješavanju upravnih stvari kod organa uprave u Glavnom gradu za 2015. godinu;
 40. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada – Podgorice u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 41. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu-Podgorici u 2016. godini;
 42. Izbor i imenovanja.

XIII sjednica: 11. mart 2016. godine

Sjednica će se održati u petak, 11. marta 2016. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića  bb, sa početkom u 10,00 sati.

D n e v n i    r e d: 

 1. Predlog Programa uređenja prostora Glavnog grada-Podgorice za 2016. godinu;
 2. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2015. godinu;
 3. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Predlog zaključka o pokretanju inicijative za promjenu naziva trga;
 5. Predlog Programa podizanja spomen - obilježja za 2016. godinu;
 6. Predlog odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
 7. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2016. godini;
 8. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Konik – Stari aerodrom″ - Izmjene i dopune;
 9. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta radi postavljanja antenskih stubova mobilne telefonije;
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću ″Zelenilo″ - Podgorica o ustupanju na privremeno korišćenje zemljišta;
 11. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Samostalnom sindikatu radnika Kombinata aluminijuma Podgorica;
 12. Predlog odluke o uslovima i načinu  rješavanja imovinsko - pravnih odnosa na zemljištu Glavnog grada - Podgorica, planiranom za postavljanje - izgradnju spoljnjeg stepeništa, odnosno ulazno - izlazne rampe;
 13. Predlog elaborata sa Predlogom odluke o donošenju Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici - dio grada preko Morače;
 14. Predlog elaborata sa Predlogom odluke o donošenju Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici - centralna gradska zona;
 15. Predlog elaborata sa Predlogom odluke o donošenju Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici - dio grada pored rijeke Ribnice, dio grada od Stare varoši do Željezničke stanice i Ljubović;
 16. Izvještaj o radu Komunalne policije Glavnog grada-Podgorice za period 01.01.-31.12.2015. godine;
 17. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada-Podgorice za 2015. godinu;
 18. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada -Podgorice za 2015. godinu;
 19. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada-Podgorice u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 20. Izbor i imenovanja.

 

 

 

XII sjednica: 5. februar 2016. godine

Sjednica će se održati u petak, 05. februara  2016. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića  bb, sa početkom u10,00 sati.

 D n e v n i    r e d:

 1. Predlog odluke o naseljima i granicama naselja na teritoriji Glavnog grada;
 2. Predlog odluke o mjesnim zajednicama;
 3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Gradske opštine Golubovci za 2016. godinu;
 4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu  Gradske opštine Tuzi za 2016. godinu.

XI sjednica: 28. decembar 2015. godine

Sjednica će se održati u ponedjeljak, 28.decembra  2015. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića  bb, sa početkom u 09,00 sati.

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu;
 2. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada Podgorice za 2016. godinu;
 3. Predlog odluke o utvrđivanju biznis zona na području Glavnog  i podsticaja za veću zaposlenost;
 4. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti Glavnog grada Podgorice;
 5. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 6. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada;
 7. Predlog  odluke o izmjenama Odluke o boravišnoj taksi;
 8. Predlog odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite;
 9. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice;
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica;
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta „Deponija“ d.o.o. Podgorica;
 12. Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada – Podgorice u izgradnji objekta Vlade Crne Gore Ministarstva unutrašnjih poslova na urbanističkoj parceli broj 78 u zahvatu DUP-a „Konik - Stari aerodrom“ – Izmjene i dopune u Podgorici;
 13.  Predlog odluke o doprinosu Glavnog grada – Podgorice u izgradnji objekta Vlade Crne Gore Ministarstva unutrašnjih poslova na urbanističkoj parceli broj 2090/1084 u zahvatu DUP-a „Konik – Stari aerodrom“ – Izmjene i dopune u Podgorici;
 14. Predlog odluke odoprinosu Glavnog grada - Podgorice u izgradnji objekata Vlade Crne Gore Ministarstva prosvjete na lokaciji UP 12, blok A3, u zahvatu DUP-a „Donja Gorica“;  
 15. Predlog odluke o Lokalnoj studiji lokacije „Skladišno – poslovna zona Donji Kokoti“ u Podgorici;
 16. Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu „Gornja Gorica 3-dio A“ u Podgorici;
 17. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana „Servisno skladišna zona“ u Podgorici;
 18. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana „Konik –Stari Aerodrom-faza III“ u Podgorici;
 19. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Javnom preduzeću Radio i Televizija Crne Gore;
 20. Predlog odluke o izmjeni Odluke o penosu prava korišćenja na građevinskom zemljištu Samostalnom sindikatu radnika Kombinata aluminijuma Podgorica, broj, 01-030/09-411 od 25.03.2009. godine;
 21. Predlog odluke o davanju saglasnosti „Cijevna commerce“ d.o.o. Podgorica za izgradnju dijela ulazno-izlazne rampe na kat.parceli broj 1325/5 KO Podgorica I;
 22. Predlog odluke  o uslovima i načinu  davanju saglasnosti investitoru u postupku pribavljanja građevinske dozvole ako se objekat gradi na dijelu urbanističke parcele;
 23. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta-parkovskih površina putem prikupljanja ponuda;
 24. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Tuzi za 2014. godinu;
 25. Predlog odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada;
 26. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koja bira ili imenije Skupština Glavnog grada i Gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Glavni grad;
 27. Predlog odluke o obezbjeđenju  sredstava za finansiranje zaposlenih u odborničkom klubu i obezbjeđenje poslovnog prostora za rad političkih subjekata;
 28. Pedlog  Lokalnog energetskog plana Glavnog grada Podgorice za period 2015.-2025. godine;
 29. Predlog Akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu za period 2016.-2017. godine;
 30. Predlog zaključka o pokretanju Inicijative za spajanje i osnivanje novih naselja na teritoriji Glavnog grada –Podgorice;
 31. Izvještaja o stanju uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2015. godinu;
 32. Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice (2012-2017) u 2014. godini;
 33. Izvještaj o stanju životne sredine za teritoriju Glavnog grada Podgorice za period 2011.-2014. godine; 
 34. Informacija o inicijativi „Evropska mreža zdravih gradova“ sa Predlogom zaključka Skupštine Glavnog grada;
 35. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada – Podgorice u 2015. godini;
 36. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada  u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 37. Program rada „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 38. Program rada „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 39. Program rada „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 40. Program rada „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 41. Program rada „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 42. Program rada „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 43. Program rada „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 44. Program rada „Putevi“ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 45. Program rada „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 46. Program rada Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 47. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 48. Program rada JU Kulturno informativni centar „Budo Tomović“ za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 49. Program rada JU Kulturno informativni centar „Zeta“ Golubovci za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 50. Program rada JU Kulturno informativni centar „Malesija“ Tuzi za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 51. Program rada JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 52. Program rada JU Muzeji i galerije Podgorice za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 53. Program rada JU Gradsko pozorište za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 54. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 55. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 56. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2016. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 57. Izbor i imenovanja. 

X sjednica: 6. novembar 2015. godine

Sjednica će se održati u petak, 06. novembra 2015. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića  bb, sa početkom u 10,00 sati.

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za provjeru  zakonitosti, uspješnosti i transparentnosti raspolaganja imovinom Glavnog grada Podgorica;
 2. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke Skupštine Glavnog grada Podgorica o utvrđivanju zone KAP-a biznis zonom;
 3. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke  o davanju saglasnosti za međusobno razgraničenje zemljišta između Glavnog grada - Podgorica i ″Kombinata Aluminijuma Podgorica″ AD u stečaju, ″Kovačnica″ d.o.o. u stečaju, ″Prerada″ d.o.o. u stečaju, na području KO Dajbabe, KO Cijevna, KO Botun;
 4. Predlog odluke o obezbjeđenju sredstava za finansiranje zaposlenih u odborničkom klubu i obezbjeđenje poslovnog prostora za rad političkog subjekta;
 5. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog  grada;
 6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Društva sa ograničenom odgovornošću ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica;
 7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o.Podgorica o kupovini zemljišta;
 8. Predlog odluke  o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu UP-a ″Nova Varoš- Kvart G″ - Izmjene i dopune;          
 9. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta za izgradnju objekata kolektivnog stanovanja za potrebe rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u privrednim društvima čiji je osnivač Glavni grad;
 10. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nepokretnoj imovini  Društva sa ograničenom odgovornošću ″Deponija″ - Podgorica;
 11. Predlog odluke o dopuni Odluke o nepokretnoj imovini  Društva sa ograničenom odgovornošću ″Čistoća″ Podgorica;
 12. Predlog odluke o prenosu prava svojine na stanu na Društvo sa ograničenom odgovornošću ″Čistoća″ Podgorica;
 13. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada-Podgorice;
 14. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada;
 15. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju zelenih površina;
 16. Predlog odluke o izmjenama Odluke o održavanju čistoće;
 17. Predlog odluke o izmjenama Odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanja i održavanja groblja;
 18. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pijacama;
 19. Predlog odluke o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada-Podgorice;
 20. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 21. Predlog Operativnog  plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu, za 2016. godinu;
 22. Inicijativa za izdvajanje područja Vladne iz mjesne zajednice Vranj-Vladne, sa Predlogom zaključka;
 23. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 24. Izbor i imenovanja.


IX sjednica: 30. jul 2015.godine

Sjednica će se održati u četvrtak, 30. jula 2015. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića  bb, sa početkom u 10,00 sati.

Dnevni red:

 1. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada-Podgorice u periodu januar - jun 2015. godine;
 2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 3. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Glavnog grada Podgorice;
 4. Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu ″Šipčanička gora 1″ u Podgorici;
 5. Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu ″Dajbabe Zelenika- dio planske zone 11″ u Podgorici;
 6. Predlog odluke o podizanju spomenika Velikom vojvodi Mirku Petroviću;
 7. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica;
 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;
 9. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju Studentske nagrade Glavnog grada;
 10. Predlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu;
 11. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Stambena zajednica Kruševac – Blok VI″ - izmjene i dopune;
 12. Predlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ″Konik – Stari aerodrom″ – izmjene i dopune, DUP-a ″Agroindustrijska zona″ i DUP-a ″Konik - Vrela Ribnička″;
 13. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Stambenoj zadruzi zdravstvenih radnika Crne Gore ″ZDRAVSTVO″ Podgorica;
 14. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu radi dokompletiranja urbanističke parcele u zahvatu DUP-a ″Rekreativno kulturna zona na obali Morače - južni dio″ - izmjene i dopune;
 15. Predlog odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Glavnog grada - Podgorica;
 16. Predlog odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada;
 17. Predlog odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada;
 18. Predlog odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada;
 19. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji Glavnog grada;
 20. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
 21. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;
 22. Predlog odluke o izmjenama Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima;
 23. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 24. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2014. godinu;
 25. Inicijativa za izdvajanje područja Beri - Krusi iz mjesne zajednice Lješkopolje, sa Predlogom zaključka;
 26. Informacija o učešću Glavnog grada u privatno-javnom partnerstvu u cilju izgradnje objekta centralnih djelatnosti - tržnice u zahvatu DUP-a ″Konik - sanacioni plan″ - izmjene i dopune;
 27. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 28. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada (2013 – 2014.) za 2014. godinu;
 29. Izvještaj Komisije za uvid u dokomentaciju o pojedinim aktima donesenim iz nadležnosti gradonačelnika i Skupštine Glavnog grada u periodu od 2007. do 2015. godine;
 30. Izbor i imenovanja.

VIII sjednica: 9. jun 2015. godine

Sjednica će se održati u utorak, 09. juna 2015. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića  bb, sa početkom u 10,00 sati.

Dnevni red:

 1. Predlog završnog računa Budžeta Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu;
 2. Predlog odluke o vraćanju na raspolaganje Crnoj Gori zemljišta za potrebe izgradnje autoputa Bar – Boljare; 
 3. Predlog odluke o Lokalnoj studiji lokacije „Veruša“ u Pogorici;
 4. Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za pitanja mladih Glavnog grada; 
 5. Predlog odluke o izmjeni spomen – obilježja posvećenog civilnim žrtvama ratova na prostorima bivše Jugoslavije 1991-2001; 
 6. Izvještaj o radu „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 7. Izvještaj o radu „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 8. Izvještaj o radu „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 9. Izvještaj o radu „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka; 
 10. Izvještaj o radu „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 11. Izvještaj o radu „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 12. Izvještaj o radu „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 13. Izvještaj o radu „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 14. Izvještaj o radu „Agencija za stanovanje“ d.o.o. Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 15. Izvještaj o radu „Putevi“ d.o.o. u reorganizaciji Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 16. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 17. Izvještaj o radu „Sportski objekti“ d.o.o. u 2014. godini, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 18. Izvještaj o radu Službe zaštite Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 19. Izvještaj o radu Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 20. Izvještaj o radu Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 21. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 22. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Budo Tomović“ –Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 23. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Zeta“ Golubovci za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 24. Izvještaj o radu Javne ustanove KIC „Malesija“ Tuzi za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 25. Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 26. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica za 2014. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 27. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu Podgorici u 2015. godini; 
 28. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada – Podgorice, u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele, koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica; 
 29. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorica za 2014. godinu;
 30. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorica za 2014. godinu; 
 31. Izbor i imenovanja.

VII sjednica: 8. april 2015. godine

D n e v n i    r e d:

 1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2014. godinu;
 2. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu;
 3. Predlog odluke o donošenju Programa razvoja kulture Glavnog grada - Podgorice za period 2015-2019. godine;
 4. Predlog odluke o donošenju Programa razvoja sporta Glavnog grada - Podgorice za period 2015-2018. godine;
 5. Predlog programa podizanja spomen obilježja za 2015. godinu;
 6. Predlog odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 7. Predlog odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica;
 8. Predlog odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 9. Predlog odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 10. Predlog odluke o dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada - Podgorice;
 11. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene katastarskom parcelom br.3848/2 iz lista nepokretnosti broj 608 KO Podgorica II;
 12. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja montažnih objekata privremenog karaktera - tipa kiosk;
 13. Predlog odluke o učešću Glavnog grada - Podgorice u zajedničkoj izgradnji poslovnog centra - tržnice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Konik -Sanacioni plan″- Izmjene i dopune, u Podgorici;
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica;
 15. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa uprave Glavnog grada -Podgorice za 2014. godinu;
 16. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada, u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 17. Izbor i imenovanja.

 

VI sjednica: 17. februar 2015. godine

Sjednica će se održati u utorak, 17. februara 2015. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića  bb, sa početkom u 10,00 sati.

D n e v n i  r e d:

 1. Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu;
 2. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada za 2015. godinu;
 3. Predlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2015. godini;
 4. Predlog odluke o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine Glavnog grada -Podgorice za period 2015-2019. godine;
 5. Predlog odluke o proglašenju Regionalnog parka „Komovi“ za teritoriju Glavnog grada - Pogorice;
 6. Predlog odluke o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada – Podgorice;
 7. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za provjeru zakonitosti, uspješnosti i transparentnosti raspolaganja imovinom Glavnog grada Podgorica;
 8. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke Skupštine Glavnog grada Podgorice o utvrđivanju zone KAP-a biznis zonom;
 9. Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti za međusobno razgraničenje zemljišta između Glavnog grada Podgorica i ”Kombinat Aluminijuma Podgorica” AD u stečaju, ”Kovačnica” d.o.o. u stečaju, ”Prerada” d.o.o. u stečaju, na području KO Dajbabe, KO Cijevna i KO Botun;
 10. Predlog programa socijalnog stanovanja Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu; 
 11. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorice za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada; 
 12. Izvještaj o radu Komunalne policije Glavnog grada Podgorice za 2014. godinu;
 13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove KIC „Malesija“ Tuzi;
 14. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Kovačević Dušanom, Brajović Koviljkom, Kovačević Marijom i Kovačević Rajkom; 
 15. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Đurović Žarkom, Milić Dragicom, Đurović Orešković Jelenom, Radulović Zarom i Đurović Srđanom;
 16. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada - Podgorice, u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 17. Izbor i imenovanja.

V sjednica: 23. decembar 2014

Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul.Jovana Tomaševića bb, sa početkom u 10,00 sati.

     D n e v n i    r e d:

 1. Predlog odluke o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu;
 2. Izvještaj o stanju uređenja prostora Glavnog grada - Podgorice za 2014. godinu;
 3. Program rada ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 4. Program rada ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 5. Program rada ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 6. Program rada ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 7. Program rada ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 8. Program rada ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 9. Program rada ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 10. Program rada ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 11. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 12. Program rada ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u reorganizaciji za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 13. Program rada ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 14. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Budo Tomović″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 15. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Zeta″ Golubovci za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 16. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar ″Malesija″ Tuzi za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 17. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 18. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 19. Program rada Javne ustanove ″Gradsko pozorište″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 20. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 21. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2015. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 22. Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu P. br. 396/14 radi regulisanja spornih odnosa tužioca ″Čelebić″ d.o.o. Podgorica i tuženih Glavnog grada - Podgorica i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.;
 23. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku nezavisnog stručnog lica ″Putevi″ d.o.o. u reorganizaciji - Podgorica o davanju u zakup građevinskog zemljišta;
 24. Informacija o stanju poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada Podgorice za 2014. godinu;
 25. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada - Podgorice u 2014. godini;
 26. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada u slučaju dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 27. Izbor i imenovanja.

 


IV sjednica: 9.decembar 2014.godine

Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul.Jovana Tomaševića bb, sa početkom u 10,00 sati.

     D n e v n i    r e d:

 1. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada-Podgorice (2012-2017) u 2013. godini;
 2. Informacija o stanju u javnom prevozu putnika u Glavnom gradu-Podgorici;
 3. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari kod organa uprave Glavnog grada-Podgorice za 2013. godinu;
 4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2013. godinu;
 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa;
 6. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada-Podgorice u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 7. Izbor i imenovanja.

III sjednica: 7.novembar 2014.godine

Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul.Jovana Tomaševića bb, sa početkom u 10,00 sati.
D n e v n i  r e d:

 1. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica;
 2. Predlog sporazuma o saradnji Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 3. Predlog odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija;
 4. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Glavnog grada - Podgorice;
 5. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Glavnog grada - Podgorice;
 6. Predlog odluke o Urbanističkom projektu ″Industrijska zona - dio planske zone 12.5″ u Podgorici;
 7. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada - Podgorice;
 8. Predlog odluke o izmjeni Odluke o prenosu prava raspolaganja građevinskim zemljištem Vladi Crne Gore - Ministarstvu prosvjete;
 9. Predlog Operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad - Podgoricu za 2015. godinu;
 10. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada - Podgorice u periodu januar - jun 2014. godine;
 11. Informacija o održavanju objekata zajedničke i individualne komunalne potrošnje za period januar - jun 2014. godine;
 12. Informacija o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Glavnog grada - Podgorice, u postupcima dokompletiranja urbanističke parcele koja je u svojini pravnog ili fizičkog lica;
 13. Informacija o preduzetim aktivnostima na izgradnji objekta Gradskog pozorišta;
 14. Informacija o stepenu izgrađenosti objekata za koje je Glavni grad obezbijedio građevinsko zemljište, naknadu za komunalno opremanje ili neki drugi vid pogodnosti odnosno uloga;
 15. Informacija o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Glavnog grada (2013-2014.) u 2013. godini;
 16. Izbor i imenovanja.

II sjednica: 6.oktobar 2014.godine

Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade Crne Gore – sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića bb, sa početkom u 12,00 časova.

D n e v n i  r e d:

 1. Izbor gradonačelnika Glavnog grada-Podgorice,
 2. Imenovanje Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Glavnog grada-Podgorice,
 3. Izbor i imenovanja.

I sjednica: 24. jun 2014. godine

Sjednica će se održati u staroj zgradi Vlade Crne Gore – sala u prizemlju, ul. Jovana Tomaševića bb, sa početkom u 13,00 časova.

D n e v n i  r e d:

 1. Potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini Glavnog grada-Podgorice;
 2. Izbor predsjednika Skupštine Glavnog grada-Podgorice;
 3. Imenovanje sekretara Skupštine Glavnog grada-Podgorice.

________________________________________________________________________________________________________

Prva sjednica Skupštine Glavnog grada-Podgorice, koja je prekinuta 24. juna 2014.godine, nastaviće sa radom u petak, 19.09.2014. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore - sala u prizemlju, ul.Jovana Tomaševića bb, sa početkom u 11 časova.